YOĞUN İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.
STOKLARIMIZ TÜKENDİ!

FİNANSAL TABLOLARI HAZIRLAMANIN VE OKUMANIN PÜF NOKTALARI!
Kitabı sadece sitemizden temin edebilirsiniz. Sınırlı Sayıda Özel Baskı!


 
Finansal Tabloları Hazırlama Ve Okuma Rehberi Kitabı


 

FİNANSAL TABLOLARI HAZIRLAMA VE OKUMA REHBERİ KİTABI
 
 
 
 

Prof. Dr. Necdet SAĞLAM
Arş.Gör. Abdullah ORHAN
Sinan ÇAKAN

 


 

 

 

 
 

 2021 YILI ÖZEL BASKI 
Sınırlı sayıda basılan MuhasebeTR Yayınlarını sadece sitemizden temin edebilirsiniz.
SAYFA SAYISI: 
760
 

FİNANSAL TABLOLARI HAZIRLAMANIN VE OKUMANIN PÜF NOKTALARI!
 

1- Finansal Tabloları Hazırlamanın Püf Noktaları
2- Finansal Tabloları Okumanın Püf Noktaları
3- Karşılaştırmalı Analiz Tekniği, Yüzdeler Yöntemi, Trend Analizi, Oran Analizi, Dupont Analizi, Z Skor Analizi, Rating Analizi
4- Finansal Sürdürülebilirlik Analizi
5- Nakit Akış Profillerinin Analizi
6- İleriye Yönelik Finansal Bilgilerin Tahmin ve Projeksiyonu
7- Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğine Göre Finansal Tabloları Düzenlenmesi, Sunulması ve Analizi: Bilanço, Gelir Tablosu, Satışların Maliyeti Tablosu,Fon Akım Tabloları, Nakit Akım Tablosu, Kar Dağıtım Tablosu, Özkaynaklar Değişim Tablosu
8- Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardına Göre Finansal Tabloların Düzenlenmesi, Sunulması ve Analizi
9- MSUGT/VUK Finansal Tabloların Bobi Frs ye Dönüştürülmesi
10- MSUGT/VUK Finansal Tablolarının Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardına Göre Dönüştürülmesi
11- Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlarına Göre Finansal Tabloların Düzenlenmesi, Sunulması ve Analizi
12- MSUGT/VUK Finansal Tabloların TFRS ye Dönüştürülmesi
13- MSUGT/VUK Finansa Tablolarının Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına Göre Dönüştürülmesi, Finansal Analizi ve Tahmini
14- Uygulamalı Örnekler

 

ÖNSÖZ

İşletmelerin finansal durumu ve faaliyet sonuçlarıyla işletme sahip veya ortakları, çalışanlar, işletme ile ticari ilişkiler kuran işletmeler, kredi, finans ve yatırım kuruluşları, toplum bireyleri ile çeşitli kamu kurum ve kuruluşları doğrudan veya dolaylı olarak ilgilenirler. İşletmelerin faaliyet ve sonuçları konusunda bilgi kaynağı ise o işletmenin hazırlanmış finansal tablolardır. Bu tabloların ilgililer tarafından daha iyi anlaşılabilmesi için analiz edilmesi ve sonuçlarının değerlendirilmesi gerekir.

Finansal tablolara dayanılarak karar alan ilgililerin karar almalarında en önemli etken, bu bilgilerin sağlıklı ve mukayese edilebilir nitelikte olmasıdır. İşletme sahipleri ve yöneticileri geleceği finansal tablolardan hareketle planlarlar. Finansal planlama yöneticilerin sürprizlerle karşılaştıklarında uygun kararlar vermelerine yardımcı olmaktadır. Finansal planlama yöneticileri motive edecek somut hedeflerin belirlenmesine ve performans standartlarının oluşturulmasına olanak sağlamaktadır. Finansal planlama için işletmenin mevcut finansal durumun detaylı analiz edilmesi gerekir.

Analiz; temel parçalarına ayırarak, daha sonra parçaları ve aralarındaki ilişkileri tanımlayarak sonuca gitme yoludur. Bu çerçevede iletmelerin finansal tabloları bölümler halinde analiz edilerek yorumlanarak ilgili taraflara sunulabilir.

Bu çalışmada; Türkiye’de bilanço esasına göre kayıt yapan işletmelere ait düzenlemeler Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği, Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) ve Türkiye Muhasebe / Finansal Raporlama Standartlarına (TMS/TFRS) göre düzenlenen tabloların finansal analizi örneklerle ele alınmıştır.

Bağımsız denetime tabi şirketlerde, (TTK m.72(1)) finansal tabloların işletmenin varlıklarını, kaynaklarını, dönem ayırıcı işlemlerini ve tüm gelir ve giderlerini TMS/TFRS’ye uygun olarak gösterme zorunluluğunu vardır. BOBİ FRS ve TMS/TFRS’de Muhasebe Sistemi Uygulama tebliği ve VUK’dan farklı olarak değerleme (ölçüm) hükümleri de yer almaktadır. İlgili değerleme hükümlerine göre finansal tablolar ile dipnotların düzenlenmesi gerekir.

BOBİ FRS ve TMS/TFRS’ye tabi işletmeler, Muhasebe Sistemi Uygulama Tebliğine göre hazırlanan dönem sonu kapatılmamış mizanları üzerinden gerekli sınıflama ve değerleme (ölçüm) düzeltmelerini, dışarıda atılan kayıt tekniğine göre yaparak yeni finansal tablolara ulaşmaktadırlar.

Bu çalışmada ayrıca, geleceğe yönelik finansal tabloların tahmin edilmesi ve proforma finansal tabloların hazırlanması da ele alınmıştır.

Çalışmanın meslek mensupları, analistler, yatırımcılar ve öğrenciler için yararlı olmasını dileriz.

Prof. Dr. Necdet SAĞLAM
Arş. Gör. Abdullah ORHAN
Sinan ÇAKAN

 
 

İÇİNDEKİLERGİRİŞ

FİNANSAL TABLOLARIN ANALİZİ VE TAHMİNİ

FİNANSAL PLANLAMA VE ANALİZ

ANAHTAR KAVRAMLAR

FİNANSAL ANALİZ
1. KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ TEKNİĞİ 22
2. YÜZDE YÖNTEMİ (DİKEY YÜZDELER ANALİZİ) 24
3. TREND ANALİZİ 27
4. ORAN ANALİZİ 27
5. DU-PONT ANALİZİ 37
6. Z- SKOR ANALİZİ 40
7. RATİNG ANALİZİ 41

FİNANSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SKORU

NAKİT AKIŞ PROFİLLERİNİN ANALİZİ

İLERİYE YÖNELİK FİNANSAL BİLGİLERİN TAHMİNİ VE PROJEKSİYONU
1. PROFORMA FİNANSAL TABLOLAR 54
2. PROFORMA FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMASINDA KULLANILAN BELİRLİ YÖNTEMLER 55
2. 1. Bütçeleme 56
2.2. Satışların Yüzdesi Yöntemi 77
3.3. Geliştirilmiş Satışların Yüzdesi Yöntemi 80
3.4. Halka Açılma İzahnamenelerinde Proforma Finansal Tablolar 97
3.5. Konkordato Başvurularında Proforma Finansal Tablolar 108

MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ’NE GÖRE FİNANSAL TABLOLARIN DÜZENLENMESİ, SUNULMASI VE ANALİZİ

BİLANÇO
1. BİLANÇONUN TANIMI 114
2. BİLANÇO DÜZENLEME KURALLARI 114
3. BİLANÇONUN BİÇİMSEL YAPISI 114
4. BİLANÇO KALEMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 116
5. BİLANÇO DİPNOTLARI 133

GELİR TABLOSU
1. GELİR TABLOSU TANIMI 136
2. GELİR TABLOSU DÜZENLEME KURALLARI 137
3. GELİR TABLOSU KALEMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 137
4. GELİR TABLOSUNUN BİÇİMSEL YAPISI 140
5. GELİR TABLOSU DİPNOTLARI 142

EK FİNANSAL TABLOLAR
1. SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU 144
2. FON AKIM TABLOLARI 148
3. NAKİT AKIM TABLOSU 155
4. KAR DAĞITIM TABLOSU 161
5. ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU 167

MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ’NE GÖRE HAZIRLANMIŞ FİNANSAL TABLOLARIN ANALİZİ VE TAHMİNİ
1. FİNANSAL TABLOLAR 170
1.1. Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 170
1.2. Gelir Tablosu 172
2. ÖZET FİNANSAL ANALİZ 173
3. DETAYLI FİNANSAL ANALİZ 181
3.1. Karşılaştırmalı analiz 181
3.1. Dikey Analiz 196
3.3. Oran Analizi 204
3.4. Z-Skor Analizi 222
3.5. Finansal Sürdürülebilirlik Skoru 223
3.6. Rating Analizi 224
3.7. Geleceğe İlişkin Projeksiyon Analizi 224

MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ’NE GÖRE HAZIRLANMIŞ FİNANSAL TABLOLARIN ANALİZİ VE TAHMİNİ – ÖRNEK-2
1. ÖZET FİNANSAL ANALİZ 231
2. DETAYLI FİNANSAL ANALİZ 236
2.1. Karşılaştırmalı Analiz 236
2.2. Dikey Analiz 250
2.3. Oran Analizi 258
2.4. Z-Skor Analizi 273
2.5. Rating Analizi 274
2.6. Geleceğe İlişkin Projeksiyon Analizi 274

BÜYÜK VE ORTA BOY İŞLETMELER İÇİN FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDINA GÖRE FİNANSAL TABLOLARIN DÜZENLENMESİ, SUNULMASI VE ANALİZİ

GİRİŞ

TEMEL KAVRAMLAR

FİNANSAL DURUM TABLOSU

KÂR VEYA ZARAR TABLOSU

ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU

NAKİT AKIŞ TABLOSU

DİPNOTLAR

MSUGT/VUK FİNANSAL TABLOLARININ BOBİ FRS’YE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

MSUGT/VUK FİNANSAL TABLOLARININ BÜYÜK VE ORTA BOY İŞLETMELER İÇİN FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDINA GÖRE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ – DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ FİNANSAL TABLOLARIN ANALİZİ VE TAHMİNİ
1. DÖNÜŞÜM ÖNCESİ MİZANLAR 345
2. GEÇMİŞ YIL DÖNÜŞÜM FİŞLERİ 347
3. CARİ YIL DÖNÜŞÜM FİŞLERİ 352
4. BOBİ FRS’YE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ FİNANSAL TABLOLAR 355
5. BOBİ DÖNÜŞÜM AMBALAJ AŞ. ÖZET FİNANSAL ANALİZİ 357
6. BOBİ DÖNÜŞÜM AMBALAJ AŞ. DETAYLI FİNANSAL ANALİZİ 366
6.1. Karşılaştırmalı Analiz 366
6.2. Dikey Analiz 380
6.3. Oran Analizi 386
6.4. Z-Skor Analizi 404
6.5. Finansal Sürdürülebilirlik Skoru 405
6.6. Rating Analizi 406
6.7. Geleceğe İlişkin Projeksiyon Analizi 407

BOBİ FRS’YE GÖRE HAZIRLANMIŞ FİNANSAL TABLOLARIN ANALİZİ VE TAHMİNİ: ÖRNEK-2
1. FİNANSAL TABLOLAR 414
1.1. Finansal Durum Tablosu 414
1.2. Kar veya Zarar Tablosu 418
1.3. Nakit Akış Tablosu 419
1.4. Özkaynak Değişim Tablosu 421
2. ÖZET FİNANSAL ANALİZ 423
3. DETAYLI FİNANSAL ANALİZ 431
3.1. Karşılaştırmalı Analiz 431
3.2. Dikey Analiz 450
3.3. Oran Analizi 457
3.4. Z-Skor Analizi 474
3.5. Finansal Sürdürülebilirlik Skoru 475
3.6. Rating Analizi 476
3.7. Geleceğe İlişkin Projeksiyon Analizi 477

TÜRKİYE MUHASEBE VE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARINA GÖRE FİNANSAL TABLOLARIN DÜZENLENMESİ, SUNULMASI VE ANALİZİ

TÜRKİYE MUHASEBE / FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI

FİNANSAL DURUM TABLOSU
1. FİNANSAL DURUM TABLOSU KALEMLERİ 539
2. FİNANSAL DRUM TABLOSUNUN ŞEKLİ 560

KÂR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
1. KÂR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU KALEMLERİ 564
2. KÂR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSUNUN ŞEKLİ 573

ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU
1. ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSUNUN UNSURLARI 580
2. BİREYSEL ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU 582
3. KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU 584

NAKİT AKIŞ TABLOSU
1. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 588
2. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 590
3. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 591
4. DOĞRUDAN YÖNTEME GÖRE NAKİT AKIŞ TABLOSU 594
5. DOLAYLI YÖNTEME GÖRE NAKİT AKIŞ TABLOSU 597

DİPNOTLAR

MSUGT/VUK FİNANSAL TABLOLARININ TFRS’YE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

MSUGT/VUK FİNANSAL TABLOLARININ TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARINA GÖRE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ – DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ FİNANSAL TABLOLARIN ANALİZİ VE TAHMİNİ
1. DÖNÜŞÜM ÖNCESİ MİZANLAR 633
2. GEÇMİŞ YIL DÖNÜŞÜM FİŞLERİ 636
3. CARİ YIL DÖNÜŞÜM FİŞLERİ 640
4. TMS/TFRS’YE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ FİNANSAL TABLOLAR 650
5. TFRS DÖNÜŞÜM MADENCİLİK A.Ş ÖZET FİNANSAL ANALİZİ 653
6. TFRS DÖNÜŞÜM MADENCİLİK A.Ş DETAYLI FİNANSAL ANALİZİ 659
6.1. Karşılaştırmalı Analiz 659
6.2. Dikey Analiz 671
6.3. Oran Analizi 677
6.4. Z-Skor Analizi 695
6.5. Finansal Sürdürülebilirlik Skoru 696
6.6. Rating Analizi 696
6.7. Geleceğe İlişkin Projeksiyon Analizi 698

TFRS’YE GÖRE HAZIRLANMIŞ FİNANSAL TABLOLARIN ANALİZİ VE TAHMİNİ ÖRNEK-2
1. FİNANSAL TABLOLAR 704
1.1. Finansal Durum Tablosu 704
1.2. Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu 706
2. ÖZET FİNANSAL ANALİZ 707
3. DETAYLI FİNANSAL ANALİZ 716
3.1. Karşılaştırmalı Analiz 716
3.2. Dikey Analiz 726
3.3. Oran Analizi 732
3.4. Z-Skor Analizi 750
3.5. Finansal Sürdürülebilirlik Skoru 751
3.6. Rating Analizi 752
3.7. Geleceğe İlişkin Projeksiyon Analizi 752

YARARLANILAN KAYNAKLAR 758


TOPLAM 760 SAYFA