YOĞUN İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.
STOKLARIMIZ TÜKENDİ!
 

VERGİ MUHASEBESİ KİTABI ÇIKTI
Kitabı sadece sitemizden temin edebilirsiniz. Sınırlı Sayıda Özel Baskı!


 
Örneklerle Ufrs Kayıtları Kitabı


 

VERGİ MUHASEBESİ
KİTABI ÇIKTI

 
 
 
 

DR. KORAY ATEŞ


 

 

 

 

 
 

 2020 YILI ÖZEL BASKI 
Sınırlı sayıda basılan MuhasebeTR Yayınlarını sadece sitemizden temin edebilirsiniz.
SAYFA SAYISI: 
639

VERGİ MUHASEBESİ KİTABI ÇIKTI!

1- İndirimli Kurumların En Detaylı Anlatıldığı Gerçek Uygulama Örnekleri
2- Vergiyi Etkileyen Tüm Hesapların Muhasebesel Örnekli Anlatımı
3- Ar-Ge Harcamalarının Detaylı Muhasebe Örnekleri ve Vergi Matrahına Etkisi
4- Dönen Varlıklar Grubunda Vergi Matrahını Etkileyen Tüm Hesapların Örnekli Muhasebe Kayıtları
5- Duran Varlıklar Grubunda Vergi Matrahını Etkileyen Tüm Hesapların Örnekli Muhasebe Kayıtları
6- Kısa ve Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Grubunda Vergi Matrahını Etkileyen Tüm Hesapların Örnekli Muhasebe Kayıtları
7- Kar Payı Uygulamasının Vergiye Etkisi ve Örnekli Yevmiye Kayıtları
8- Beyannamelerin Tahakkuk İşlemlerinin Muhasebe Uygulamaları
9- Dış Ticaret İşlemlerinde Vergi Matrahını Etkileyen Tüm Hesapların Örnekli Muhasebe Kayıtları
10- Geçici Vergiye Yönelik Özellikli Konularda Örnek Yevmiye Maddeleriyle Vergi Muhasebesi
11- İnşaat Muhasebesinde Vergi Matrahını Etkileyen Hesapların Örnekli Muhasebe Kayıtları


  

İÇİNDEKİLERI. KISIM: DÖNEN VARLIKLAR,DURAN VARLIKLAR VE BİLANÇO KALEMLERİNDE VERGİ MUHASEBESİ
VERGİ MUHASEBESİ NEDİR? 18
 

DÖNEN VARLIKLAR GRUBUNDA VERGİ MUHASEBESİ UYGULAMALARI
1. KASA HESABI 19
1.1. Vergi Kanunları Yönünden Adatlandırma 19
1.2. Kasa Hesabında Adat Örneği 25
1.3. Değerleme 28
2. ÇEKLER HESABI 30
2.1. Vadeli Çeklerde Reeskont 30
2.2. Çeklerde Değerleme 36
3. BANKALAR HESABI 37
3.1. Faiz Gelir Tahakkuku 37
4. MENKUL KIYMETLER 40
5. ALICILAR GRUBUNDA VERGİ MUHASEBESİ 46
5.1. İlişkili Şirketler Arasında Vergi Muhasebesi 46
5.1.1. Örtülü Sermaye 48
5.1.1.1. Örtülü Sermayenin Unsurları 49
5.1.1.2. Örtülü Sermaye Üzerine Uygulamalı Örnek 51
5.2. Bir Vergi Muhasebesi Müessesesi Olarak Şüpheli Alacaklar 58
5.2.1. Dövizli Şüpehi Alacaklar 59
5.2.2. Şüpheli Alacaktan Vazgeçilmesi Hali 61
5.2.3. Değersiz Alacaklar ve Vergi Muhasebesi 62
5.2.3.1 Değersiz Alacaklar ve Özellikli Durumlar 64
5.2.3.2 Değersiz Alacaklara Ait KDV Durumu 66
6. ALACAK SENETLERİ 68
7. ORTAKLAR CARİ HESABI VE VERGİ MUHASEBESİ 68
7.1. Şirketin Ortaklarına Faizsiz Olarak Borç Para Vermesi (131): 68
7.2. Şirketin Ortaklarına Faizli Olarak Borç Para Vermesi (131): 73
7.3. Şirketin Ortaklarından Faizsiz Olarak Borç Para Alması (331): 74
7.4. Şirketin Ortaklarından Faizli Olarak Borç Para Alması (331): 77
7.6. Kasa ve Ortaklar Cari Hesabındaki Bakiye Hesaplarının Yüksek Olmasının Nedenleri ve Adat Hesaplaması 83

DURAN VARLIKLAR GRUBUNDA VERGİ MUHASEBESİ UYGULAMALARI
1. GAYRİMENKUL ALIMLARINDA VE SATIMLARINDA VERGİSEL MUHASEBESİ ÖRNEKLERİ 90
1.1. Gayrimenkul Satış Kazancı İstisnası Kapsamında KDV ve Kurumlar Vergisi 90
1.1.1. Gayrimenkul Satış Kazancı İstisnası Kapsamında Kurumlar Vergisi 90
1.1.1.1. İstisna Kazancın Amacına Uygun Olarak Kullanılması 91
1.1.1.2. Taşınmaz Alım/Satım ve Kiralama Faaliyetlerinin Kazanç İstisnasına Etkisi 93
1.1.1.3. Taşınmaz Satışlarında Zarar Olması Durumu 95
1.1.1.4. Kazancın Özel Fon Hesabına Alınması Gereken Dönem 96
1.1.1.5. Hem %50’lik İstisnadan Yararlanmak Hem de Kalan %50 İçin Bir Diğer İstisna Olan Yenileme Fonundan Yararlanmak Mümkün Müdür? 98
1.1.1.6. Taşınmaz Satış Kazancı İstisnası İle İlgili Özellik Taşıyan Diğier Hususlar 100
1.1.2. Gayrimenkul Satış Kazancı İstisnası Kapsamında Katma Değer Vergisi 103
1.1.3. Kiraya Verilen Gayrimenlullerin Satılmasında İstisna Uygulaması 104
2. VERGİ MUHASEBESİ VE AMORTİSMAN 108
2.1. Vergi Hukukunda Amortisman ve Amortisman Mevzuu 108
2.2. Amortisman Ayırma Yöntemleri Bakımından Usuller 109
2.3. Amortisman Hesapları ve Kayıtları 110
2.4. Amortisman Uygulamasına İlişkin Mükellefe Tanınan Seçenekler 111
2.5. Yıllara Sari İnşaat İşlerinde Amortisman Uygulaması 113
2.5.1. Birden Fazla Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarma İşinin Birlikte Yapılması 114
2.5.2. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarma İşinin Diğer İşlerle Birlikte Yapılması 115
2.5.3. Ortak Amortismanların Dağıtımı 116
2.5.4. Müşterek Kanunen Kabul Edilmeyen Giderlerin Dağılımı 117
3. YENİLEME FONU VE VERGİ MUHASEBESİ 117
3.1. Yenileme Fonu Ayırma Şartları 118
3.2. Yenileme Fonu Uygulamasında Özellikli Konular 124
3.2.1. Yenileme Fonunun Kullanım Süresi 124
3.2.2. Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerin Döviz Cinsinden Satılması Durumunda Doğan Kur Farkının Yenileme Fonuna Alınıp Alınmayacağı 125
3.2.4. Ölüm Halinde 126
3.2.5. Yenileme Fonuna Alınan Satış veya Tazminat Fazlası Tutarında Vergi İncelemesi İle Fark Bulunması 127
4. SONRAKİ DÖNEMLERE AİT GİDERLER 129

MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR GRUBUNDA VERGİ MUHASEBESİ UYGULAMALARI
1. VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN DEĞERLEMESİ VE VERGİ MUHASEBESİ UYGULAMASI 132
1.1. Özel Maliyet Bedelleri 133
1.2. Maddi Olmayan Duran Varlıklarla İlgili Kredi Faizi ve Kur Farkları 135
1.3. Maddi Olmayan Duran Varlıkların Amortisman Süre ve Yöntemlerine Yönelik Açıklamalar 139
1.4. Maddi Olmayan Duran Varlıkların Amortisman Süre ve Yöntemlerine Yönelik Vergi Usul Kanununda Yer Alan Açıklamalar 139
1.5. Özel Maliyet Bedellerinde Özellik Arz Eden Durumlar 140
1.6. 333 Sıra Numaralı VUKGT ile 1 Sıra Numaralı MSUGT’NİN 140
(TDHP) Karşılaştırılması 140
1.7. Dönemsonunda Finansal Kiralama Kapsamında Edinilen A.T.İ.K.’ler 141
1.8. Maddi Olmayan Duran Varlıklarda Azalan Bakiyeler Yöntemiyle (Hızlandırılmış) Amortisman 143
1.9. Maddi Olmayan Duran Varlıklarda Normal Amortisman Hesaplanması ve Muhasebe Kayıtları 144
1.10. Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satılmasında Amortisman ve Muhasebe Uygulaması 145

YABANCI KAYNAKLAR GRUBUNDA VERGİ MUHASEBESİ UYGULAMALARI
1. BANKA KREDİLERİ 147
1.1. Kredi Faizlerinin Muhasebeleştirilmesine Vergise Bakış 147
1.2. Banka Kredilerinin Muhasebeleştirilmesinde Yapılan Yanlışlar 150
2.FİNANSAL KİRALAMA 154
2.1. Finansal Kiralama İle Alınan Gayrimenkullerin Maliyet Bedeline Vergisel Bakış 154
2.2. Finansal Kiralama Sözleşmesine İstinaden Muhasebe Kayıtları 159
3. DÖVİZLİ ALINAN KREDİLER VE VERGİ MUHASEBESİ 163
4. SATICILAR HESABINDA VERGİ MUHASEBESİ UYGULAMASI 168
4.1. Değerleme 168
5. AVANSLARDA VERGİ MUHASEBESİ 172
5.1. Örtülü Sermaye ve Avans 172
5.2. Avans Kar Payı Dağıtımı 173
5.2.1. Kâr Payı Avansı Dağıtabilecek Şirketler: 173
5.2.2. Kâr Payı Avansı Dağıtım Şartları: 174
5.2.3. Şirket Genel Kurulunca Alınacak Kararın İçeriği: 174
5.2.4. Genel Kurul Yeter Sayısı ve Karar Nisabı: 174
5.2.5. Dağıtılacak Kâr Payı Avansı Tutarı ve Hesaplanması: 175
5.2.6. Kâr Payı Avansı Ödemeleri: 175
5.2.7.Kâr Payı Avansı İşlemlerinde Yönetim Organının Görevleri: 176
5.2.8. Kurumlar Vergisi Kanunu Açısından Avans Kar Payı Dağıtımı 176
5.3. Avans Kar Payı Dağıtımının Muhasebeleştirilmesi 177
5.4. Avans Kar Payı Dağıtımında En Son Değişiklikler 181
5.5. Alınan Avanslar İçin Fatura Düzenlenmelimidir? 183
5.6. Döviz Cinsinden Olan Avanslar Değerlemeye Tabi Midir? 183
5.6.1. Maliye Bakanlığı’nın Eski Görüşü 183
5.6.2. Danıştay Kararları 185
5.6.3. Maliye’nin Yeni Yaklaşımı 186
5.6.4. Avans Kur Farklarının Muhasebeleştirilmesi 189
6.ORTAKLARA BORÇLAR HESABININ VERGİ KANUNLARI VE MUHASEBESİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ 193
6.1. İkrazatçılık Yönünden 193
6.2. Örtülü Sermaye Yönünden 194
6.3. Borcun Şirkete Bir Defaya Mahsus Verilmesi 195
6.4. Borcun Faiz Karşılığında Şirkete Bir Defaya Mahsus Verilmesi 197
6.5. Borcun İşletmeye Devamlı Surette Faizsiz Olarak Verilmesi 200
6.7. Damga Vergisi Yönünden 202

İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ
1. İNDİRİMLİ KURUMLARLA İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKEN TANIMLAR 204
2. İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİNDE KAPSAM 205
2.1. Kimler İndirimli Kurumlar Vergisinden Yararlanamaz? 206
3. DİĞER FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLAR İÇİN YATIRIMA KATKI TUTARINA %100 PAY VERİLMESİNDEN ÖNCE UYGULAMA ÖRNEĞİ 206
4. YATIRIM DÖNEMİNDE DİĞER FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLARDA İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASI 209
4.1. Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazancın Kapsamı ve İndirimli Vergi Oranı Uygulamasında Öncelik Sırası 218
5. KURUMLAR VERGİSİ MATRAHININ BİRDEN FAZLA YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA ELDE EDİLEN KAZANÇTAN DÜŞÜK OLMASI 219
6. TEVSİ YATIRIMLARDAN DOĞAN KAZANÇLARA İNDİRİMLİ KURULU VERGİSİ UYGULAMASI 220
7. İNDİRİMLİ KURUMLARDA BELİRTİLEN ŞARTLARA UYULMAMASI HALİNDE YAPTIRIMLAR 223
8. TEŞVİK BELGELİ YATIRIMLARIN DEVRİ 224
8.1. Yatırımın Faaliyete Geçmesinden Önce Devri 224
8.2. Yatırımın Kısmen Veya Tamamen Faaliyete Geçmesinden Sonra Devredilmesi Durumu 224
9. İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİNDE SON DURUM 225
9.1. 6322 Sayılı Kanun ve 2012/3305 Sayılı Karar: Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Gelirlere İndirimli KV Uygulaması 225
9.2. 6745 Sayılı Kanun ve 2016/9139 Sayılı Karar: İndirimli KV’de Endeksleme 229
9.2.1. Yatırım Döneminde Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazançlara İndirimli KV Uygulamasında Üst Sınırın Yeniden Belirlenmesi 229
9.3. 6770 Sayılı Kanun ve 2017/9917 Sayılı Karar: İndirimli KV Son Nokta 231
10. YATIRIMA KATKI TUTARINDA ENDEKSLEME 233
11. KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERİN (KOBİ) BİRLEŞMELERİNDE KURUMLAR VERGİSİ ORANININ İNDİRİMLİ UYGULANMASI 234
11.1. KOBİ’nin Tanımı 235
11.2. KOBİ Birleşmelerinde Kurumlar Vergisi Oranının İndirimli Uygulanmasının Şartları 236
11.2.1. Birleşmenin, Kanunun 19 Uncu Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Devir Şartlarını Taşıması 236
11.2.2. Birleşen Kurumların KOBİ Niteliğinde Olması 236
11.2.3. Birleşen Kurumların Devir Tarihi İtibarıyla Sanayi Sicil Belgesini Haiz ve Fiilen Üretim Faaliyetiyle İştigal Eden Kurumlardan Olması 236
11.3. Kurumlar Vergisi Oranının İndirimli Uygulanması 237
12. İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMA ÖRNEĞİ 238
13. İNDİRİMLİ KURUMLARDA ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR 246
13.1. Yatırım Teşvik Belgesi Revize Edilerek Genel Teşvik Uygulaması Kapsamından Bölgesel Teşvik Uygulaması Kapsamına Alınan Yatırım İçin Yapılan Harcamalar 246
13.2. Tamamlanmış Bina Alımı İçin Yapılan Harcamalar 247
13.3. Finansal Kiralama Sözleşmelerinde Aranan Asgari Tutar Artırılmıştır 248
13.4. Tamamlanmış Yatırımın Kiralanması Halinde Uygulama 249
13.5. Yatırımcının Yıllara Sari İnşaat İşlerinden Elde Ettiği Kazanç Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç Olarak İndirimli Oranla Vergilenebilir 250

KAR PAYI UYGULAMASI VE VERGİ MUHASEBESİ
1. TTK’DA 1.TERTİP VE 2.TERTİP KANUNİ YEDEK AKÇE AYRILMASI 254
2. TTK’YA GÖRE 1.TEMETTÜ DAĞITMAK ZORUNLU MU? 258
4. TTK’DA ÖRNEK KAR DAĞITIM HESAPLAMASI VE MUHASEBE KAYITLARI 260
5. KÂR PAYLARININ MENKUL SERMAYE İRADI OLARAK BEYANI 264
6. AVANS KAR PAYI 265
7. MUVAZAALI ŞEKİLDE VERGİSİZ KAR DAĞITIM ÖRNEĞİ 265
8. KAR PAYLARININ GELİR VERGİSİ KANUNU KARŞISINDAKİ DURUMU 270
8.1. Gelir Vergisi Kanununda Kar Payı Müessesesi 270
8.2. Kar Payı Dağıtımlarında Tevkifat Oranı 271
8.3. Kar Paylarında Vergi Kesintisi 271
8.4. Kar’ın Sermaye’ye Eklenmesi Durumunda Vergi Varmı? 272
8.5. Dernek ve Vakıflara Yapılan Kar Payı Dağıtımlarında Vergi Kesintisi 273
8.6. Geçmiş Yıl Karlarının Dağıtımında Vergi Kesintisi 274
8.7. Yurt Dışına Yapılan veya Yurt Dışından Türkiye’de Mukim Şirkete Yapılan Kar Payı Dağıtımlarında Vergilendirme 276
8.8. Enflasyon Düzeltmesi Hükümlerinin Uygulandığı Dönem Kazançlarının Vergi Tevkifatı Uygulanması 277
9. KAR PAYI DAĞITIMLARINDA KURUMLAR VERGİSİ TEVKİFATI 279
9.1. KVK 30. Madde Kapsamında Yapılan Kar Payı Dağıtımları 280
10. KAR PAYI DAĞITIMLARINDA ÖZET TEVKİFAT TABLOSU 283

AR-GE FONU, AR-GE İNDİRİMİ UYGULAMASI VE VERGİ MUHASEBESİ
1. AR-GE FONLARI MUHASEBESİ 285
2. 5746 SAYILI KANUN KAPSAMINDA HİBE VE DESTEKLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 286
3. 4691 SAYILI KANUN KAPSAMINDA HİBE VE DESTEKLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 290
4. AR-GE HARCAMALARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 291
5. AR-GE AMORTİSMANI 295
5.1. Ar-Ge ve Tasarımda Kullanılan İktisadi Kıymetlere Amortisman Ayrılması 297
5.1.1. Ar-Ge Harcaması Kapsamında Alınan Debirbaşların Amortismanlarının da Ar-Ge Harcaması Olduğuna Yönelik Özelge 299

GELİR VERGİSİNDE STOPAJ UYGULAMASI VE VERGİ MUHASEBESİ
1. GELİR VERGİSİ STOPAJI VE MUHASEBESİ 301
Menkul Sermaye İratları ve Tevkifatı 309
2.1. 5746 Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği Gelir Vergisi Stopaj Teşviki 312
2.2. Gelir Vergisi Teşviki Uygulaması 314
2.3. Gelir Vergisi Teşvikine Yönelik Uygulamalı Örnek 323
3. İŞVEREN TARAFINDAN ÇALIŞANLAR ADINA ÖDENEN ÖZEL SAĞLIK SİGORTASININ VERGİSEL DURUMU 330

BAĞIŞ VE YARDIMLAR VE VERGİ MUHASEBESİ
1. BAĞIŞ VE YARDIMLAR 332
2. BAĞIŞ VE YARDIMLARDA ÜST SINIR 333
2.2. Kurum Kazancından Tamamı İndirim Konusu Yapılacak Bağışlar 335
3. BAĞIŞ VE YARDIMA ESAS TUTARIN TESPİTİ 339
4. İSTİSNA KAZANÇ VE İNDİRİMLER İLE GEÇMİŞ YIL ZARARLARININ BAĞIŞ VE YARDIMLARDA DURUMU 340
5. AYNİ YAPILACAK BAĞIŞ VE YARDIMLARDA DEĞER TESPİTİ 341
6. İMAL EDİLEN MALLARIN BAĞIŞLANMASI VE MUHASEBE UYGULAMASI 341
7. VERGİ MATRAHINDAN SINIRLI BİR ŞEKİLDE İNDİRİLECEK BAĞIŞ VE YARDIMLAR VE MUHASEBE UYGULAMASI 342
8. BAĞIŞ AMAÇLI YAPILAN TAŞIT TESLİMLERİNİN KDV VE ÖTV AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 344
a- Katma Değer Vergisi Yönünden 344
b- Özel Tüketim Vergisi Yönünden 344
9. ŞİRKET AKTİFİNDE KAYITLI TAŞINMAZLARIN BAĞIŞLANMASININ VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU VE MUHASEBE UYGULAMASI 345
10. BAĞIŞ AMAÇLI YAPILAN YURT VEYA BİNALARIN VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU VE MUHASEBE UYGULAMASI 346
11. BAĞIŞ AMACIYLA ALINAN TECHİZATLARIN MUHASEBE KAYDI 348
12. BAĞIŞ VE YARDIMLARDA BELGE DÜZENİ 349

TİCARİ KARDAN MALİ ZARAR GEÇİŞ VE VERGİ MUHASEBESİ
1. DÖNEM SONUNDAN TİCARİ KARA RAĞMEN MALİ ZARARIN OLUŞMASI DURUMUNUN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 353
2. TİCARİ KARDAN MALİ ZARARA GEÇİŞTE DÖNEM SONUNDA DİKKAT EDİLECEKLER 355

BEYANNAME TAHAKKUK MUHASEBESİ
1. KDV BEYANNAMESİ TAHAKKUK MUHASEBE İŞLEMLERİ 356
2. KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ ÖRNEK TAHAKKUK MUHASEBE İŞLEMLERİ 363

DIŞ TİCARET VE VERGİ MUHASEBESİ
1. DIŞ TİCARET VE VERGİSEL İŞLEMLER 374
1.1. Dış Ticaret İle İlgili Muhasebe İşlemleri 374
1.2. Konsinye İhracat Uygulaması 376
1.3. Dış Ticaret ve İhraç Kayıtlı İşlemlerde Bilinmesi Gerekenler 378
1.3.1. İhraç Kayıtlı Teslimlerde Bilmesi Gereken Önemli Konular 378
1.4. Tecil Edilecek Verginin Hesaplaması 380
1.6. Matrahta İmalatçı Lehine Meydana Gelen Değişiklik 383
3.7. Matrahta İmalatçı Aleyhine Meydana Gelen Değişiklik 384
2. İTHALAT VE VERGİ MUHASEBESİ 391
2.1. İthalat muhasebesi 391
2.2. Dış Ticarette Ödeme Biçimleri 396
2.4. İhracatta Götürü Gider Uygulaması 399
2.4.1. Hangi Hallerde Götürü Gider Uygulanacaktır? 400
2.4.2. Götürü Gider Sınırlamaları? 402
2.5. İhracatta Götürü Gider Uygulamasının Tek Düzen Muhasebe Sistemindeki Yeri Nedir? 407
5. KDV GENEL UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ’NİN DIŞ TİCARET AÇISINDAN ÖNEMİ VE GETİRDİKLERİ 410
5.2. Tarım Ürünlerinin İhraç Kaydıyla Tesliminde Tecil-Terkin Uygulaması 411
5.3. Serbest Bölgelere Yapılan İhracatın Gerçekleştiği Tarih 412
5.4. Posta ve Kargo Taşımacılığı İle İhracatın Belgelendirilmesi Hakkında Bilmesi Gerekenler 412
5.5. Bavul Ticareti Kapsamında İhracat Hakkında Bilmesi Gerekenler 413
5.6. Yolcu Beraberi Eşya İhracında KDV İadesi 413
5.7. Hariçte İşleme ve Geçici İhracatta Tecil-Terkin Uygulanmaması 414
5.9. Antrepo Ücretinin Faturada Nasıl Gösterileceği 417
5.10. İhraç Kaydıyla Veya DİİB Kapsamındaki Teslimlerde İhracatın Gerçekleşmemesi Halinde Ödenen Kdv’nin İndirimi Hakkında Bilinmesi Gerekenler 418
6.1. Mal İthalatına İlişkin Kur Farklarında Bilinmesi Gerekenler 419
6.2. Hizmet İthalatına İlişkin Kur Farklarında Bilinmesi Gerekenler 420
6.3. İhracata İlişkin Kur Farkları 423

EN SON DÜZENLEMELERLE AKARYAKIT TESLİMLERİNDE FİŞ/FATURA VE KESAFET
1. AKARYAKIT POMPALARINDAN ÇIKAN FİŞ FATURA YERİNE Mİ GEÇMEKTE? 429
2. AKARYAKIT FİŞLERİNİN FATURAYA DÖNÜŞTÜRÜLMESİNİN UYGUN GÖRÜLDÜĞÜ DURUMLAR 429
3. SON GÜNCEL HALİYLE TAŞIT YADA MÜŞTERİ TANIMA SİSTEMİNDE FATURA KAÇ GÜN İÇİNDE DÜZENLENMELİ 430
4. BEDELİ PEŞİN ÖDENEN ALIMLARDA FATURA DÜZENİNDE SON GÜNCEL DURUM 431
5. AKARYAKIT SATIŞLARIN BELGE DÜZENİNDE EN GÜNCEL DURUM 432
5.1. Tankerlerden Yapılan Akaryakıt Satışları 432
5.2. Test ve Sevk Amaçlı Alımlar 433
5.3. Yanlış Plaka Numarası Girilmesi 433
6. KESAFETİN TANIMI VE FİRE VEYA ZAYİAT OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ 434
7. SON GÜNCEL HALİYLE KESAFET ORANININ BELİRLENMESİ 436
8.KESAFETİN ENVANTERE ETKİSİ 439

DÜZELTME BEYANNAMELERİNDE YANLIŞLIKLA (PIS) YERİNE (KSS) BUTONUNA BASILMASININ SONUÇLARI VE BENZERİ HALLER
1. ELEKTRONİK ORTAMDA PİŞMANLIK TALEPLİ BEYANNAME VERİLMESİ 442
2. BEYANNAMENİN (PIS) SEÇENEĞİ SEÇİLEREK VERİLMESİ DURUMUNA YÖNELİK DOĞRUDAN BİR UYGULAMA 447
3. BEYANNAMENİN SEHVEN (KSS) SEÇENEĞİ SEÇİLEREK VERİLMESİ DÜZELTME TALEBİNİN REDDİ DURUMUNA YÖNELİK DOĞRUDAN BİR UYGULAMA 448
4. BEYANNAMENİN SEHVEN (KSS) SEÇENEĞİ SEÇİLEREK VERİLMESİ DÜZELTME TALEBİNİN KABUL EDİLMESİ DURUMUNA YÖNELİK DOĞRUDAN BİR UYGULAMA 449

EN SON MEVZUATIYLA İLMÜHABERLERİN ŞİRKETLERE SAĞLADIĞI TÜM AVANTAJLAR
1.TÜRK TİCARET KANUNUNDA İLMÜHABER KAVRAMI 451
2. HİSSE SENEDİ VE İŞTİRAK HİSSESİNİN AYNI KAVRAM OLDUĞU 457
3. TÜRK VERGİ MEVZUATINDA GEÇİCİ İLMÜHABER İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER 457
3.2. Kurumlar Vergisi Kanunu Açısından 459
3.3. Katma Değer Vergisi Kanunu Açısından 460
3.4.Damga Vergisi Kanunu Açısından 462
4. DANIŞTAY’IN GEÇİCİ İLMÜHABERLE HİSSE SENEDİNİN AYNI OLDUĞUYLA İLGİLİ 9 ŞUBAT 2011 TARİHLİ KARARI 463

3 NOLU KDV BEYANNAMESİ
1. 3 NOLU KDV BEYANNAMESİ NEDİR? 465
3. YURTDIŞI MUKİMİ VE ELEKTRONİK ORTAMDA HİZMET VEREN TÜM ŞİRKETLER BU BEYANNAMEYİ VERMEK ZORUNDA MI? 466
4. 3 NOLU BEYANNAME BOŞ DA OLSA VERİLECEK MİDİR? 466
5. 3 NOLU KDV BEYANNAMESİNİ TÜRKİYE’DE YERLEŞİK OLAN VE İNTERNET ÜZERİNDE HİZMET SAĞLAYAN ŞİRKETLER DE KULLANACAKLAR MI? 466
6. HANGİ HİZMETLER 3 NOLU KDV BEYANNAMESİNE TABİ OLACAKTIR? 467
7. ELEKTRONİK ORTAMDA VERİLEN HİZMETLER İÇİN TÜRKİYEDE İŞ YERİ OLUŞTIURULURSA NE OLACAKTIR? 467
8. MAL TESLİMLERİ’DE 3 NOLU KDV BEYANNAMESİ KAPSAMINDA MIDIR? 467
9. 3 NOLU KDV BEYANANMESİ VERMEDEN ÖNCE NE YAPILMASI GEREKİYOR? 467
11. 3 NOLU KDV BEYANNAMESİNİN KONUSUNA WEB SİTESİ İLE İLGİLİ HANGİ HİZMETLER GİRMEKTEDİR? 468
12. TÜRKİYE’DE YERLEŞİK OLMAYANLAR 3 NOLU KDV BEYANNAMESİ İÇİN İŞE BAŞLAMA BİLDİRİMİ YAPACAKLAR MI? 468
13. 3 NOLU KDV BEYANNAMESİNİN KONUSUNA BİLGİSAYAR YAZILIMI İLE İLGİLİ HANGİ HİZMETLER GİRMEKTEDİR? 468
15. ELEKTRONİK FİNANSAL VERİLER DE 3 NOLU BEYANNAMENİN KONUSUNA GİRER Mİ? 469
16. ELEKTRONİK HİZMET SUNUMUNA ARACILIK EDENLER DE BEYAN YAPACAKLAR MIDIR? 469
17. ALICI VE SATICIYI BİR ARAYA GETİREN ARACI ŞİRKETLERİN SATIŞLARI DA 3 NO.LU KDV BEYANNAMESİNİN KONUSUNA GİRER Mİ? 469
18. VERGİ NASIL HESAPLANACAK? 470
19. 3 NOLU KDV BEYANNAMESİ MÜKELLEFİYETİ OLAN ŞİRKETLER YEVMİYE DEFTERİ DEFTERİ KEBİR GİBİ DEFTER TUTACAKLAR MI? 470
20. İNTERNET ÜZERİNDEN HABER, HAVA VE YOL DURUMU RAPORLARI DA 3 NO.LU KDV BEYANNAMESİNİN KONUSUNA GİRER Mİ? 470
22. HANGİ TÜR UYGULAMA İÇİ SATIN ALMALAR 3 NOLU KDV BEYANNAMESİNİN KONUSUNA GİRER? 471
23. MÜZİK İNDİRMEK, OYUN İNDİRMEK VE YAYIN HİZMETLERİ DE 3 NOLU KDV BEYANNAMESİNİN KONUSUNA GİRER Mİ? 471
24. UZAKTAN EĞİTİM HİZMETLERİ 3 NOLU KDV BEYANNAMESİNİN KONUSUNA GİRER Mİ? 472
25. ÖĞRETMEN TARAFINDAN İNTERNET ÜZERİNDEN VERİLEN KURSLAR 3 NOLU KDV BEYANNAMESİNİN KONUSUNA GİRER Mİ? 472
26. RADYO VE TELEVİZYON YAYIN HİZMETLERİ DE 3 NOLU BEYANNAMENİN KONUSUNA GİRER Mİ? 472
28. 3 NOLU KDV MÜKELLEFİYETİ OLANLARIN KDV İNDİRİM HAKKI VAR MIDIR? 473
29. 3 NOLU KDV BEYANNAMESİ AYLIK OLARAK MI VERİLECEKTİR? 473
31. 3 NOLU KDV BEYANNAMESİNİN ÖDENME SÜRESİ NEDİR? 474
32. 3 NOLU KDV BEYANNAMESİ KREDİ KARTI İLE DE ÖDENEBİLİR Mİ? 474
34. 3 NOLU KDV BEYANANMESİ VERİLMEMESİ HALİNDE CEZAİ İŞLEM VAR MIDIR? 475
35. 3 NOLU KDV BEYANNAMESİ İLE ÖDEMEYE ARACILIK EDEN BANKALAR BİLGİ VERMEK ZORUNDALAR MI? 475
36. 3 NOLU KDV BEYANNAMESİNİ ŞİRKET ADINA TÜRKİYE’DEKİ BİR ŞİRKET VEREBİLİR Mİ? 475
37. YURT DIŞINDAN ELEKTRONİK ORTAMDA GELEN MALLAR DA 3 NOLU KDV BEYANNAMESİ KAPSAMINDA MIDIR? 476
38. 3 NOLU KDV BEYANNAMESİNDE DE ÖNCE TAHAKKUK SONRA ÖDEMEMİ YAPILACAKTIR? 476

II. KISIM: GEÇİCİ VERGİYE YÖNELİK ÖZELLİKLİ KONULARDA VERGİ MUHASEBESİ

GEÇİCİ VERGİYE YÖNELİK ÖZELLİKLİ KONULARDA VERGİ MUHASEBESİ
1. GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİNDE GAYRİMENKULLERE YÖNELİK LEHTE KUR FARKI MALİYETTEN Mİ İNDİRİLMELİ GİDER Mİ YAZILMALI? 478
1.1. Vergi Kanunları Açısından Değerlendirme 478
1.2. Konuyla İlgili Örnek Danıştay Kararları 479
1.3. Şirketleri İnceleyen Vergi Müfettişleri Yönünden Konunun Önemi 480
1.4. Konunun Geçici Vergiye Yönelik Örneklerle Açıklanması 481
2. ÖZEL MALİYETLERİN İTFASINI ÇOĞUMUZ YANLIŞ MI BİLİYORUZ? 484
GEÇİCİ VERGİYE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME 484
2.1. Özel Maliyet Bedellerini Yanlış Mı İtfa Ediyoruz? 485
3. TAŞITLARI KİRALAMAK MI AKTİFE ALMAK MI? HANGİSİ VERGİSEL YÖNDEN AVANTAJLI 490
3.1. Taşıtların Satın Alma Yoluyla İktisabı Halinde, Katlanılacak Vergisel Yükler ve Diğer Yükler 491
3.2. Taşıtlar İçin Ödenecek Kira Bedelleri 492
3.3. Karşılaştırmaya İlişkin Hesaplamalar ve Değerlendirmeler 492
4. GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİNDE HANGİ KDV’LERİ GİDER YAZABİLİRİZ? 496
4.1.Vergiye Tabi Olmayan veya Vergiden İstisna Olan İşlemler Nedeniyle Yüklenilen KDV Geçici Vergi Dönemlerinde Gider veya Maliyet Unsuru Olarak Dikkate Alınır 496
5. GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİNDE KDV HESAPLANMAYACAK OLAN KUR FARKLARI HANGİLERİDİR? 500
5.1. İhraç Kayıtlı Teslimlerde Oluşan Kur Farkları 500
5.2. Yıl Sonlarında ve Geçici Vergi Dönemlerinde Yapılan Değerlemeler 500
5.3. Örtülü Sermaye Uygulamasında Kur Farkı Gelirlerinin Durumu 501
5.4. Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Oluşan Kur Farkında KDV 502
5.5. Avans Mahiyetinde Yapılan Ödemelerde Kur Farkı 502
6. BİNEK OTOMOBİLLERİNİN ALIMINDA ÖDENEN KDV GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİNDE GİDER VEYA MALİYETE ATILMALIDIR 503
7. ZAYİ OLAN MALLAR NEDENİYLE YÜKLENİLEN KDV’NİN GİDER YAZILMASI 504
8. KAZANÇTAN İNDİRİLMESİ MÜMKÜN OLMAYAN GİDERLER NEDENİYLE YÜKLENİLEN KDV GEÇİVİ VERGİ DÖNEMLERİNDE KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDER MİDİR? 506
10. BELGELERDE AYRICA GÖSTERİLMEDİĞİNDEN İNDİRİLEMEYEN KDV GİDERLEŞTİRİLEBİLİR Mİ? 507
11. TAKVİM YILININ AŞILMASI NEDENİYLE İNDİRİLEMEYEN KDV’NİN GEÇİCİ VERGİDE TABİ OLACAĞI İŞLEM 507
12. HER ŞEY DAHİL SİSTEMİYLE ÇALIŞAN KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE ALKOLLÜ İÇKİLER NEDENİYLE YÜKLENİLEN KDV GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE GİDER YAZILARAK TİCARİ KAZANÇTAN DÜŞÜLÜR MÜ? 508
13. PROMOSYON ÜRÜNLERİ NEDENİYLE NİHAİ YÜKLENİCİSİ OLUNAN GEÇİCİ VERGİDE GİDER YAZILIR MI? 508
14. HESAPLANAN KDV’NİN ŞÜPHELİ VEYA DEĞERSİZ ALACAK OLARAK GİDER KAYDI MÜMKÜN MÜ? 508
15. İNDİRİLEMEYECEK KDV’NİN GİDER YAZILACAĞI DÖNEM 510
16. KDV’NİN DOLAYLI OLARAK GİDER YAZILDIĞI HALLER 510
16.1. Personele Ayni Ücret Ödenmesi Halinde KDV Gider Yazılır Mı? 511
16.2. Hizmet Erbabına Yemek Verilmesi Halinde Uygulama 511
17. GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİNDE AMBALAJ HARCAMALARI DOĞRUDAN GİDER YAZILIR MI? 512
18. GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİNDE STOK DEĞERLEMESİNDE YAPILAN HATALAR 514
18.1. Dönem Sonu Stoklarının Olduğundan Daha Fazla Gösterilmesi 514
18.2. Dönem Sonu Stoklarının Düşük Değerlenmesi 515
20. E-DEFTER VERİRKEN TERS BAKİYE VEREN HESAPLAR DÖRDÜNCÜ GEÇİCİ VERGİDE HANGİ HESAPLARA VİRMANLANACAK? 518
21. TÜR DEĞİŞİKLİĞİ NEDENİYLE KIST DÖNEM BEYANNAME NE ZAMAN VERİLECEKTİR? 519
22.1. Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarının Hesaplanması Konusunda En Çok Yapılan Hatalar 520
22.2. Geçici Vergi Dönemlerinde Stoklar Hesabında En Çok Yapılan Hatalar ve Çözümlü Muhasebe Uygulaması 524
22.4. Ticari Kazançtan İndirim Konusu Yapılacak Asgari Bağış Tutarının Belirlenmesi Konusunda En Çok Yapılan Hatalar ve Çözümlü Muhasebe Uygulaması 530
22.5. Nakdi Yapılan Bağış ve Yardımlar Konusunda En Çok Yapılan Hatalar ve Çözümlü Muhasebe Uygulaması 537
22.6. Dövizli Alınan Taşınmazlar İle Sabit Kıymetlerin Değerlemesinde En Çok Yapılan Hatalar ve Muhasebe Uygulaması 541
22.7. Krediyle Alınan Taşınmazlar İle Sabit Kıymetlerin Faiz Giderlerinde En Çok Yapılan Hatalar ve Muhasebe Uygulaması 549
22.8. Geçmiş Yıl Zararlarının Tenzili Konusunda En Çok Yapılan Hatalar 551
22.9. Elektrik/Su/Doğalgaz Faturalarına Ait Gecikme Zamları Konusunda En Çok Yapılan Hatalar ve Muhasebe Uygulaması 556

YILLARA YAYGIN (SARİ) İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİ KAPSAMINDA VERGİ MUHASEBESİ
1. YILLARA SARİ İNŞAAT İŞİNİN KOŞULLARI 560
2. YILLARA SARİ İNŞAAT İŞLERİNDE İŞİN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ 562
3. YILLARA YAYGIN İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİNDE VERGİ TEVKİFATI (STOPAJ) UYGULAMASI 563
3.1. Yıllara Sari İnşaat Uygulamalarında Stopaj Konusunda Özellik Arz Eden Hususlar 567
3.1.1. İşin Başlama ve Bitiş Beyanı 567
3.1.2. Tevifat Uygulamasınsa Özellik Arz Eden Durumlar 571
3.1.3. Vergilendirmede Özellik Arz Eden Hususlar 575
4. İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİNDE VERGİ TEVKİFATI (STOPAJ) UYGULAMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 581
5. YILLARA YAYGIN İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİNDE FAİZ VE KUR FARKI GELİRLERİ 588
6. İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİNDE İŞ ORTAKLIKLARI VE KONSORSİYUM 591
7. YILLARA SARİ İNŞAAT İŞLERİNDE TASFİYE DURUMU 604
8. YILLARA YAYGIN İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİNDE KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUP VE İADESİ 605
9. İŞ ORTAKLIKLARINDAN YAPILAN %3 VERGİ KESİNTİLERİ 607
10. YILLARA YAYGIN (SARİ) İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİNDE MUHASEBE UYGULAMASI 617
KAYNAKÇA 636


TOPLAM 639 SAYFA