YOĞUN İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.
STOKLARIMIZ TÜKENDİ!

VERGİ PLANLAMASI YAPMANIN PÜF NOKTALARI!
MuhasebeTR Yayınlarımız sınırlı sayıda basılmıştır. Sınırlı Sayıda Özel Baskı!
 MEVZUAT BİLGİSİ / UYGULAMA ÖRNEKLERİ / YARGI KARARLARI / ÖZELGELER 


 
Finansal Tabloları Hazırlama Ve Okuma Rehberi Kitabı


 

VERGİ PLANLAMA REHBERİ KİTABI ÇIKTI
 
 
 
 

PROF. DR. MEHMET YÜCE

 


 

 

 

 
 

 2021 YILI ÖZEL BASKI 
Sınırlı sayıda basılan MuhasebeTR Yayınlarını sadece sitemizden temin edebilirsiniz.
SAYFA SAYISI: 1.109
 
 

 MEVZUAT BİLGİSİ / UYGULAMA ÖRNEKLERİ / YARGI KARARLARI / 
 ÖZELGELER 

VERGİ PLANLAMASI YAPMANIN PÜF NOKTALARI!
 

BİRİNCİ KISIMDA: Vergilemeye ilişkin temel kavram ve süreçlere yer yerilmiştir. Bu kısımla amaçlanan, mükellefler vergi planlamasına yapmadan önce vergi planlamasının hazırlık aşaması niteliğinde vergi hukuku işleyişini anlamaları sağlamaktır.

İKİNCİ KISIMDA: Vergi yönetim süreci ele alınmıştır. Vergileme uzun ve karmaşık bir süreci içeren yasal bir olgudur. O nedenle bu sürecin sağlıklı bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir. Vergi yönetimi, bir taraftan finansal işlemlerin doğru ve usulüne uygun kayıtlara geçirilmesi diğer taraftan vergisel avantajlardan da yararlanarak bu işlemler sonucu ortaya çıkan maddi vergi borcunun işletmenin olumsuz etkilenmeden zamanında ödemeyi sağlayacak bir planlamanın yapılması sürecini içermektedir. Vergi süreci sağlıklı bir şekilde yönetemeyen bir işletmenin hedeflerine ulaşması neredeyse mümkün değildir. Bu bölümde vergi yönetim sürecinin işleyişi ayrıntılı olarak anlatılmıştır.

ÜÇÜNCÜ KISIMDA: Vergi planlaması konusu ele alınmıştır. Bu kısımda mükellefin vergisel avantajlardan yararlanarak yasal yollardan vergi yükünü minimize etme çabası içeren vergi planlaması kavramı ele alınarak kısıma giriş yapılmış akabinde vergi planlaması amaçları, süreci, yöntemleri, araçları ve Türk Vergi Sisteminde vergi planlamasına yönelik araçlar ele alınarak incelenmiştir.

DÖRDÜNCÜ KISIMDA: Bir vergi planlama aracı olarak amortismanlar konusu ele alınmış, amortisman yöntemleri, yenileme fonu, şüpheli alacaklar, değersiz alacaklar, özel maliyet bedeli, sermaye itfası ve enflasyon düzeltmesi gibi konular ele alınmış ve bunların hangisi hangi durumda vergi planlama aracı olacağı hususuna değinilmiştir.

BEŞİNCİ KISIMDA: Bir vergi planlama aracı olarak ticari kazançlara ilişkin istisnalar konusu ele alınmıştır.

ALTINCI KISIMDA: Kurumlar Vergisi mükelleflerine ilişkin istisnalar üzerinde durulmuştur.

YEDİNCİ KISIMDA: KDV Kanununda yer alan istisnalar ele alınmıştır. Bu üç kısımda işletmeler açısında istisnaların sağladığı avantajlara dikkat çekilmiştir.

SEKİZİNCİ KISIMDA: Bir vergi planlaması aracı olarak gelir vergisi kanununda yer alan indirimler ele alınmıştır. Vergi matrahını daraltan bir uygulama olan indirimler beyanname üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla safi gelirden düşülerek vergi matrahını azaltmak suretiyle mükellefe vergi avantajı sağlayan bir vergi planlama aracıdır.

DOKUZUNCU KISIMDA: Kurumlar Vergisi kanununda yer alan indirimler konusu ele alınarak, sağladıkları avantajlar üzerinde durulmuştur.

ONUNCU KISIMDA: İndirimli vergi uygulaması, vergi indirimi uygulaması ve yatırım teşvikleri üzerinde durulmuştur. Bilindiği üzere indirimli vergi uygulaması, stratejik yatırımlar, bölgesel teşvik uygulamaları ve öncelikli yatırımların teşviki uygulamaları çerçevesinde düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında yapılan yatırımlara katkı sağlamayı amaçlayan bir uygulamadır. KVK 32/A maddesiyle yapılan bu düzenlemeyle yatırımlara katkı payı sağlanarak, diğer bir ifadeyle devlet yapılan yatırımların niteliğine uygun olarak daha az vergi almak suretiyle yatırımcıyı desteklemektedir. Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 121. maddesiyle ihdas edilen vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi uygulaması ise yatırıma bağlı olmaksızın vergiye uyumlu mükellefleri ödüllendirmeyi amaçlamaktadır. Bu uygulama ile vergisini zamanında ödeyen ve kanunda belirtilen diğer şartları taşıyan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin verecekleri yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5’ini, ödenmesi gereken vergiden indirebilme imkânı sağlanmaktadır.  2012/3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” ile bölgesel ve sektörel çapta yatırım teşvikleri düzenlenerek özel girişimcilerin bu kapsamda yapacakları yatırımlara destek sağlanmıştır. Bu kısımda gerek indirimli vergi, gerek vergi indirimi gerekse yatırım teşviklerinin birer vergi planlama aracı olarak sağlayacakları avantajlar üzerinde durulmuştur.

ON BİRİNCİ KISIMDA: Ar-Ge destekleri üzerinde durulmuştur. Bu kapsamda 5746 sayılı Ar-Ge ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ele alınmış ve söz konusu kanunların sağladıkları destekler üzerinde durulmuştur.

ONİKİNCİ KISIMDA: Bir vergi planlama aracı olarak işletmelerde devir, tam bölünme ve kısmi bölünme konuları ele alınmış, devir ve bölünme ile ilgili hukuki süreç anlatılmış ve bu müesseselerin sağladıkları vergisel avantajlar üzerinde durulmuştur.

ONÜÇÜNCÜ KISIMDA: Uluslararası vergi planlaması konusu ele alınmıştır. Bu kısımda uluslararası vergi planlama aracı olan transfer fiyatlandırılması, çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları, vergi cennetleri, dijital ekonomi ve uluslararası vergilemede şirketlerin yerleşim yerinin değiştirilmesi konusu ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır.

  

İÇİNDEKİLERI. KISIM: VERGİLEMEYE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

VERGİNİN TANIMI, UNSURLARI VE ÖZELLİKLERİ
1. GENEL AÇIKLAMA 32
2. VERGİNİN TANIMI ve KAPSAMI 34
VERGİNİN AMAÇLARI
1. GENEL AÇIKLAMA 45
2. VERGİNİN AMAÇLARI 46
2.1. MALİ AMAÇ 47
2.2. MALİ OLAMAYAN AMAÇLAR 48
2.2.1. Ekonomik Amaçlar 48
2.2.2. Sosyal Amaçlar 49
2.2.3. Dini Amaçlar 51
2.2.4. Ahlaki Amaçlar 52
VERGİNİN UNSURLARI
1. GENEL AÇIKLAMA 54
2. VERGİNİN UNSURLARI 55
2.1. VERGİNİN TARAFLARI 55
2.1.1. Vergi Alacaklısı 55
2.1.2. Vergi Borçlusu 56
2.1.2.1. Verginin Mükellefi /Yükümlüsü 57
2.1.2.2. Verginin Sorumlusu 59
2.1.2.2.1. Vergi Kesenlerin Sorumluluğu 60
2.1.2.2.2. Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu 62
2.1.2.2.3. Mirasçıların Sorumluluğu 62
VERGİNİN KONUSU
1. GENEL AÇIKLAMA 63
2. VERGİNİN KONUSU 64
2.1. GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 66
2.2. HARCAMA ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 67
2.3. SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 68
VERGİYİ DOĞURAN OLAY
1. TANIM 70
2. VERGİYİ DOĞURAN OLAYIN ÖNEMİ 72
VERGİNİN MATRAHI
1. VERGİNİN MATRAHI TANIMI 75
2. MATRAHI Türleri 76
2.1. MATRAHIN MÜKELLEF TARAFINDAN TESPİTİ 76
2.2. MATRAHIN VERGİ DAİRESİ TARAFINDAN TESPİTİ 77
2.2.1. Matrahın İkmalen Tespiti 77
2.2.2. Matrahın Re’senTespiti 78
2.2.3. Matrahın İdarece Tespiti 80
3. Türk vergi sisteminde vergilerin matrahları 81
VERGİNİN ÖZELLİKLERİ
1. GENEL AÇIKLAMA 90
2. VERGİNİN ÖZELLİKLERİ 91
2.1. VERGİNİN KANUNİLİK İLKESİ 91
2.2. CEBRİLİK İLKESİ 96
2.3. KARŞILIKSIZ OLMASI İLKESİ 96
2.4. KAMU GİDERLERİNİN KARŞILIĞI OLMASI İLKESİ 97
2.5. ÖDEME GÜCÜ ÜZERİNDEN ALINMA İLKESİ 98
2.6. PARA İLE ÖDENMESİ İLKESİ 100
VERGİLENDİRME SÜRECİ
1. GENEL AÇIKLAMA 102
2. VERGİLEME SÜRECİ AŞAMALARI 102
2.1. TARH 102
2.1.1. Tanım 102
2.1.2. Tarh Şekilleri 103
2.1.2.1. Beyana Dayanan Tarh 103
2.1.2.2. İkmalen Vergi Tarhı: 103
2.1.2.3. Re'sen Vergi Tarhı 104
2.1.2.4. Verginin İdarece Tarhı 105
2.2. TEBLİĞ 106
2.2.1. Tanım 106
2.2.2. Tebliğ Yapılacak Kimseler 108
2.2.3. Tebliğ Usulleri 109
2.2.3.1. Posta Yoluyla Tebliğ 110
2.2.3.4. Memur Vasıtasıyla Tebliğ 110
2.2.3.4. Dairede Veya Komisyonda Tebliğ 111
2.2.3.5. İlan Yoluyla Tebliğ 112
2.2.4. Elektronik Tebliğ 114
2.2.5. Hatalı Tebliğat 117
2.3. TAHAKKUK 119
2.3.1. Tanım 119
2.3.2. Tahakkuk İle Kesinleşme Arasındaki Farklar 120
2.4. TAHSİL 121
2.4.1. Tanım 121
2.4.2. Tahsil İşleminin Hukuki Niteliği 121
3. VERGİLEME SÜRECİNDEKİ AŞAMALARA KARŞI DAVA AÇILABİLME DURUMU 122
VERGİ DENETİMİ
1. TANIM 128
2. DENETİM TÜRLERİ 129
2.1. YOKLAMA 129
2.1.1. Tanım 129
2.1.2. Yoklama Yapmaya Yetkili Olanlar 129
2.1.3. Yoklama Zamanı 129
2.1.4. Yoklama Müessesesi Kapsamında Tespit Edilebilecek Hususlar 130
2.2. İNCELEME 131
2.2.1. Tanım ve Kapsam 131
2.2.2. İnceleme Yapmaya Yetkili Olanlar 132
2.2.3. İnceleme Yeri 132
2.2.4. İncelemede Uyulacak Esaslar 133
2.2.5. İnceleme Tutanakları 135
2.3. ARAMA 135
2.3.1. Tanım 135
2.3.2. Aramada İncelemesinde Usul 137
2.3.3. Aramada İncelemenin Bitmesi 137
2.4. Bilgi Toplama 138
2.4.1. Tanım 138
2.4.2. Talep Üzerine Bilgi Alma 139
2.4.3. Sürekli Bilgi Alma 139
VERGİ SUÇ VE KABAHATLERİ
1. VERGİ SUÇUNUN TANIMI 141
2. VERGİ SUÇUNUN ÇEŞİTLERİ 143
2.1. VERGİ KABAHATLERİ 144
2.1.2. Vergi Ziyaı Kabahati 144
2.1.2. Usulsüzlük Kabahati 145
2.1.2.1. Genel Usulsüzlük 146
2.1.2.2. Özel Usulsüzlük 148
2.2. VERGİ SUÇLARI 150
2.2.1. Kaçakçılık Suçu 150
2.2.2. Vergi Mahremiyetini İhlal Suçu 153
2.2.3. Mükelleflerin Özel İşlerini Yapma Suçu 154
VERGİ UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YOLLARI
1. VERGİ UYUŞMAZLIĞI KAVRAMI 155
2. VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ İDARİ AŞAMADA ÇÖZÜM YOLLARI 156
2.1. UZLAŞMA 157
2.1.1. Tanım 157
2.1.2. Uzlaşma Türleri 157
2.1.2.1. Tarhiyat Öncesi Uzlaşma 157
2.1.2.2. Tarhiyat Sonrası Uzlaşma 159
2.2. HATALARIN DÜZELTİLMESİ 161
2.2.1. Vergi Hatası Kavramı 161
2.2.2. Vergi Hatalarının Çeşitleri 162
2.2.2.1. Hesap Hataları 162
2.2.2.2. Vergilendirme Hataları 163
2.2.2.3. Vergi Hatalarının Düzeltilmesi 164
2.3. İZAHAYA DAVET 165
2.4. KANUN YOLUNDAN VAZGEÇME 169
2.4.1. Açıklama 169
2.4.2. Kapsama Giren Kararlar 170
2.4.3. Yararlanma Şartları 171
2.4.4. Tahakkuk Edecek Vergi Ve/Veya Cezalar 171
2.4.5. Ödeme Ve Süresinde Ödemeye Bağlı Olarak Yapılacak İndirim 172
3. VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ YARGI AŞAMASINDA ÇÖZÜMÜ 175
3.1. TANIM VE KAPSAM 175
3.2. VERGİ VE CEZALARA KARŞI DAVA AÇMA 178
3.2.1. Dava Açmaya Yetkili Olanlar 179
3.2.2. Görevli ve Yetkili Mahkeme 180
3.3. DAVA AÇMA SÜRECİ 181
3.3.1. Davanın Açılması 181
3.3.2. Dava Açılma Süresi 182
3.3.3. Davanın Görüşülmesi 183
3.3.4. Kararın Taraflara Tebliği Ve Uygulanması 185
3.4. VERGİ MAHKEMESİ KARARLARINA KARŞI KANUN YOLLARI 186
3.4.1. Olağan Kanun Yolları 186
3.4.1.1. İstinaf Yolu 186
3.4.1.2. Temyiz Yolu 189
3.4.2. Olağanüstü Kanun Yolları 191
3.4.2.1. Kanun Yararına Temyiz 191
3.4.2.2. Yargılamanın Yenilenmesi 192

II. KISIM: VERGİ YÖNETİMİ

YÖNETİMİ KAVRAMI
1. VERGİ YÖNETİMİNİN TANIMI 195
2. VERGİ YÖNETİMİNİN AMACI 196
VERGİ YÖNETİMİNİN KAPSAMI
1. GİRİŞ 198
2. VERGİ YÖNETİMİNİN KAPSAMI 199
VERGİ YÖNETİMİ TÜRLERİ
1. MAKRO AÇIDAN VERGİ YÖNETİMİ 201
2. MİKRO AÇIDAN VERGİ YÖNETİMİ 203
VERGİ YÖNETİMİ SÜREÇLERİ
1. TANIM VE KAPSAM 206
2. VERGİ YÖNETİM SÜRECİNİN AŞAMALARI 206
VERGİLEME SÜRECİNDE YÖNETİM
1. VERGİLEME SÜRECİ AŞAMASINDA YÖNETİMİ 211
1.1. TARH AŞAMASI 211
1.1.1. Beyanen Tarh 212
1.1.2. İdarece Yapılan Tarhiyatlar 215
1.2. TEBLİĞ AŞAMASI 218
1.3. TAHAKKUK AŞAMASI 221
1.4. TAHSİL AŞAMASI 221
VERGİ DENETİM SÜRECİNDE YÖNETİM
1. DENETİM KAVRAMI 231
2. DENETİM SÜRECİNİN YÖNETİMİ 233
2.1. GENEL AÇIKLAMA 233
2.2.VERGİ İNCELEMEDE SÜREÇ YÖNETİMİ 234
2.2.1. İncelemeye Alınacak Mükellef Tespiti 236
2.2.1.1. İncelemeye Başlama Aşaması 238
2.2.1.2. İnceleme Aşaması 239
2.2.1.3. İncelemenin Sonuçlanması Aşaması 247
3. DENETİM SÜRECİNDE MÜKELLEF HAKLARI 251
3.1. İNSAN HAK VE MÜKELLEF HAKLARI KAVRAMI 251
3.2. DENETİM SÜRECİNDE MÜKELLEF HAKLARI 252
3.2.1. İnsanca Muamele Görme Hakkı 253
3.2.2. Denetimlerin Hukuk Devleti İlkesi Kapsamında Yapılması 254
3.2.3. Kimlik Gösterilmesini İsteme Hakkı 256
3.2.4. İnceleme Konusunu ve Kapsamını Öğrenme Hakkı 259
3.2.5. İncelemenin Mükellefin İşyerinde Yapılmasını İsteme Hakkı 261
3.2.6. İncelemenin Her aşamasında Bilgi Alma Hakkı 261
3.2.7. Tutanaklara İtiraz ve Görüşlerin Yazılmasını İsteme Hakkı 262
3.2.8. Makul Süre Talep Hakkı 263
3.2.9. Temsilci Bulundurma Hakkı 263
3.2.10. Özel Hayatın Gizliliği Hakkı 264
3.2.11. İdari ve Yargısal Başvuru Hakkı 265
VERGİ UYUŞMAZLIKLARI SÜRECİNDE YÖNETİM
1. VERGİ UYUŞMAZLIKLARI KAVRAMI 267
2. VERGİ UYUŞMAZLIKLARINA İLİŞKİN SÜREÇ YÖNETİMİ 269
3. SAHTE VE MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGELER KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER 278
3.1. SAHTE BELGE 278
3.1.1. Tanım 278
3.1.2. Sahte Belge Düzenleme ve Kullanma Suçu 279
3.1.3. Sahte Belge Kullanma Suçunun Önlemeye İlişkin Yönetim Süreci 283
3.2. MUHTEVİYATI İTİBARIYLA BELGE 290
3.2.1. Tanım 290
3.2.2. Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleme ve Kullanma Suçu 291
3.2.3 Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Belge Kullanma Suçunun Önlemeye İlişkin Yönetim Süreci 293
ZAMANAŞIMI SÜRECİNDE VERGİ YÖNETİMİ
1. TANIM 295
2. ZAMANAŞIMI TÜRLERİ 296
2.1. TARH (TAHAKKUK) ZAMANAŞIMI 296
2.2. TAHSİL ZAMANAŞIMI 298
3. ZAMANAŞIMI DURDURAN VE KESEN NEDENLER 298
4. CEZALARDA ZAMANAŞIMI 306
4.1. CEZA KESMEDE ZAMANAŞIMI 306
4.2. CEZA TAHSİLİNDE ZAMANAŞIMI 307
5. ZAMANAŞIMINDA SÜREÇ YÖNETİMİ 307
VERGİ MUHASEBESİ SÜRECİNDE VERGİ YÖNETİMİ
1. TANIM 314
2. VERGİ İLE MUHASEBE ARASINDAKİ İLİŞKİ 316
3. VERGİ YÖNETİM ARACI OLARAK MUHASEBE 319

III. KISIM: VERGİ PLANLAMASI

VERGİ PLANLAMASI KAVRAMI
1. VERGİ PLANLAMASI KAVRAMI VE GELİŞİMİ 322
2. AGRESİF VERGİ PLANLAMASI 328
VERGİ PLANLAMASININ AMAÇLARI
1. GİRİŞ 330
2. VERGİ PLANLAMASI AMAÇLARI 331
VERGİ PLANLAMASI YÖNTEMLERİ
1. VERGİ ÖTELEMESİ 333
2. VERGİDEN KAÇINMA 334
3. VERGİ YAKINSAMASI 339
VERGİ PLANLAMASI ARAÇLARI
1. TANIM 340
2. VERGİ PLANLAMASI ARAÇLARININ TÜRLERİ 341
2.1. GENEL ANLAMADA VERGİ PLANLAMA ARAÇLARI 341
2.1.1. Uygulama Yeri Açısından Vergi Planlaması Araçları 341
2.1.2. Zaman Açısında Vergi Planlaması Araçları 342
2.1.3. Uygulanabilirlik Açısından Planlama Araçları 343
2.1.4. Risk Açısından Planlama Araçları 343
2.1.5. Yapısal Düzenleme Gerekliliği Açısından Planlama Araçları 344
2.1.6. Üstlenmiş Olduğu Fonksiyona Göre Vergi Planlaması Araçları 344
2.1.5. Oluşturduğu Sonucu Göre Vergi Planlaması Araçları 345
2.2. TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE YER ALAN PLANLAMA ARAÇLARI 346
2.2.1. Vergi Usul Kanunu’nda Yer Alan Araçlar 346
2.2.2. Gelir Vergisi Kanunu’nda Yer Alan Araçlar 347
2.2.3. Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Yer Alan Araçlar 349
2.2.4. Katma Değer Vergisi Kanunu’nda Yer Alan Araçlar 351
2.2.5. Diğer Vergisi Kanunlarında Yer Alan Araçlar 352
2.3. DİĞER MEVZUATLARDA YER ALAN ARAÇLAR 352
VERGİ PLANLAMASI SÜRECİ
1. SÜREÇ VE SÜREÇ YÖNETİMİ 354
2. VERGİ PLANLAMASI SÜRECİ 355

IV. KISIM: AMORTİSMANLAR

VERGİ PLANLAMA ARACI OLARAK AMORTİSMANLAR
1. AMORTİSMAN VE VERGİ PLANLAMASI 359
2. AMORTİSMAN YÖNTEMLERİ VE VERGİ PLANLAMASI 360
AMORTİSMANIN MAHİYETİ
1. TANIM 366
2. AMORTİSMAN ORANLARI BELİRLEME VE İDARENİN TAKDİR YETKİSİ SINIRI 368
İKTİSADİ KIYMETLERDE AMORTİSMAN
1. AMORTİSMAN AYRILMASI ŞARTLARI 372
1.1. İŞLETMEYE KAYITLI OLMASI 373
1.2. İŞLETMEDE BİR YILDAN FAZLA KULLANILABİLMESİ 376
1.3. AŞINMAYA, YIPRANMAYA VE KIYMETTEN DÜŞMEYE MARUZ BULUNMASI 377
1.4. İKTİSADİ KIYMETTEN KIYMETİ BELLİ BİR TUTARIN ÜZRİNDE OLMASI 377
2. AMORTİSMAN HESAPLAMA YÖNTEMLERİ 380
2.1. OLAĞAN AMORTİSMAN YÖNTEMLERİ 381
2.1.1. Normal Amortisman Yöntemi 381
2.1.2. Azalan Bakiyeler (Hızlandırılmış Amortisman) Yöntemi 382
2.1.3. Karma Yöntem (Azalan Bakiyelerden Normal Yönteme Geçiş) 384
2.1.4. Kıst Amortisman Yöntemi 386
2.2. OLAĞANÜSTÜ (FEVKALÂDE) AMORTİSMAN YÖNTEMİ 392
3. GAYERİMENKULLERDE AMORTİSMAN VE MALİYET Bedeli 393
ARAZİDE VE MADENLERDE AMORTİSMAN
1. ARSA VE ARAZİDE AMORTİSMAN 398
2. MADENLERDE AMORTİSMAN 399
ALACAKLARDA AMORTİSMAN
1. ŞÜPHELİ ALACAKLAR 403
1.1. TANIM VE MAHİYETİ 403
1.2. ALACAĞIN ŞÜPHELİ HALE GELMESİNİN ŞARTLARI 404
1.3. ŞÜPHELİ ALACAĞIN AYRILACAĞI DÖNEM 405
1.4. ŞÜPHELİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZELLİKLİ BAZI DURUMLAR 409
1.4.1. Şüpheli Alacaklar İçin Karşılık Ayrılmaksızın Doğrudan Zarar Yazılabilmesi 409
1.4.2. Borçlunun Mallarına Haciz Tatbiki Suretiyle Teminata Bağlanmış Olması Durumunda Şüpheli Alacak Niteliği Değişip Değişmediği 411
1.4.3. Avans ve Mal Bedeli Şeklindeki Alacaklarını Tahsil Edememesi Nedeniyle Şüpheli Alacak Ayrılması Mümkün Olup Olmadığı 414
1.4.4. Yurt Dışında Mukim Olan Bir Firmadan Tahsil Edilemeyen Alacak İçin Şüpheli Alacak Ayrılıp Ayrılamayacağı 418
1.4.5. İcra Safhasında Bulunan Bir Alacağın Protokolle Senede Bağlanması Halinde Şüpheli Alacak Karşılığı 421
2. DEĞERSİZ ALACAKLAR 423
2.1. TANIM VE MAHİYETİ 423
2.2. ALACAĞIN DEĞERSİZ ALACAK HALİNE GELMESİNİN ŞARTLARI 426
2.2.1. Alacak, Ticari ve/veya Zirai Kazancın Elde Edilmesi ve İdame Ettirilmesi ile İlgili Olmalıdır 427
2.2.2. İşletme Hesaplarına Hasılat Olarak Kaydedilmiş Olmalıdır. 427
2.2.3. Alacağın Tahsili Yargısal Bir Karara Göre İmkânsız Hale Gelmesi 428
2.2.4. Alacağın Tahsili Kanaat Verici Bir Vesikaya Göre İmkânsız Hale Gelmesi 430
2.3. DEĞERSİZ ALACAĞIN AYRILACAĞI DÖNEM 432
2.4. DEĞERSİZ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZELLİKLİ BAZI DURUMLAR 432
2.4.1. Aciz Vesikasına / Semeresizlik Belgesine Bağlanmayan Alacakların Durumu 432
2.4.2. Ödenen Avans Tahsil Edememesi Nedeniyle Değersiz Alacak Ayrılması Mümkün Olup Olmadığı 434
2.4.3. Feragat Halinde Değersiz Alacak 435
3. VAZGEÇİLEN ALACAKLAR 438
3.1. TANIM VE MAHİYETİ 438
3.2. VAZGEÇİLEN ALACAKLARIN İTFASI 440
SERMAYEDE AMORTİSMAN
1. SERMAYENİN İTFASI 443
2. KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİNİN İTFASI 443
3. ÖZEL MALİYET BEDELLERİNİN İTFASI 444
3.1. TANIM VE MAHİYETİ 444
3.2. ÖZEL MALİYET BEDELİ ŞARTLARI 445
3.3. ÖZEL MALİYET BEDELİNİN İTFASI VE SÜRE 449
AMORTİSMANA İLİŞKİN ÖZEL HALLER
1. AMORTİSMANA TABİ TUTULAN KIYMETLERİN SATILMASI 453
2. AMORTİSMANA TABİ MALLARIN SİGORTA TAZMİNATI 453
3. YENİLEME FONU 454
3.1. TANIM VE MAHİYETİ 454
3.2. YENİLEME FONU AYIRMA ŞARTLARI 455
3.3. YENİLEME FONUNDA SÜRE 455
3.4. YENİLEME FONU UYGULAMASINDA ÖZEL DURUMLAR 458
3.4.1. Aynı Yıl Alınan İktisadi Kıymetler 458
3.4.2. Satıştan Önce Yapılan Alımlar 459
3.4.3. Döviz Cinsinden Yapılan Satışlar ile Vadeli Satışlarda Kur Farkı ve Vade Farkının Durumu 460
3.4.4. Tasfiye –Birleşme ve Devir Halinde Yenileme Fonu 461
3.4.5. Taşınmaz Satış Kazancı İstisnası ile Yenileme Fonu Birlikte Uygulanması 463
3.4.6. Binek Otomobillere İlişkin Amortisman Kısıtlamasında Yenileme Fonu Uygulaması Sorunu 465
3.4.7. Yenileme Fonu Hesabında Yer Alan Kar'ın Kurum Sermayesine İlavesi Durumu 466
ENFLASYON DÜZELTMESİ
1. TANIM VE MAHİYETİ 469
2. ENFLASYON DÜZELTMESİNE İLİŞKİN ŞARTLAR 474
2.1. KAZANÇLARINI BİLANÇO ESASINA GÖRE TEPİT ETMEK 474
2.2. FİYAT ENDEKSİNDEKİ ARTIŞININ KANUNDA BELİRTİLEN DÜZEYDE GERÇEKLEŞMELİDİR. 475
2.3. DÜZELTME SIRASINDA GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULACAK TEMEL İLKELER 475

V. KISIM: İSTİSNALAR - 1: TİCARİ KAZANÇLAR

İSTİSNA KAVRAMI VE TANIMI
1. GİRİŞ 478
2. TANIM 478
TİCARİ KAZANÇLARA İLİŞKİN İSTİSNALAR
1. PTT ACENTELERİNDE KAZANÇ İSTİSNASI 480
2. SERGİ VE PANAYIR İSTİSNASI 481
3. SERBEST BÖLGELERDE ELDE EDİLEN KAZANÇLARA İLİŞKİN İSTİSNA 481
3.1. SERBEST BÖLGE TANIM VE KAPSAMI 481
3.2. GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI 483
3.3. ÜCRET İSTİSNASI 485
4. KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVLERİ İLE EĞİTİM VE ÖĞRETİM İŞLETMELERİNDE KAZANÇ İSTİSNASI 489
5. GENÇ GİRİŞİMCİLERDE KAZANÇ İSTİSNASI 490
5.1. TANIM VE KAPSAM 490
5.2. FAYDALANMA ŞARTLARI 492
6. TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE YAPILAN FAALİYETLER SONUCU ELDE EDİLEN KAZANÇLARA İLİŞKİN İSTİSNA 493
7. TÜRK ULUSLARARASI GEMİ SİCİLİ’NE KAYITLI GEMİLERİN İŞLETİLMESİNDEN VE DEVRİNDEN ELDE EDİLECEK KAZANÇLARA İLİŞKİN İSTİSNA 495
8. SINAİ MÜLKİYET HAKLARINDAN ELDE EDİLEN KAZANÇLARA İLİŞKİN İSTİSNA 496
9. YATIRIM İNDİRİMİ 497
10. ÜRÜN SENETLERİNİN ELDEN ÇIKARILMASI İSTİSNASI 498

VI. KISIM: İSTİSNALAR - 2: KUZUM KAZANCI

KURUMLAR VERGİSİNDE İSTİSNALARA BAKIŞ
KURUMLAR VERGİSİNDE YER ALAN İSTİSNALAR
1. İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI 503
1.1. YURTİÇİ KAZANÇLARI İSTİSNASI 503
1.1.1. Tanım ve Kapsam 503
1.1.2. İstisnadan Yararlanmanın Şartları 506
1.2. YURTDIŞI KAZANÇLARI İSTİSNASI 507
1.2.1. Tanım ve Kapsam 507
1.2.2. İstisnadan Yararlanmanın Şartları 508
2. İŞTİRAK HİSSELERİNİN SATIŞINDAN DOĞAN KAZANÇLAR İSTİSNASI 509
2.1. YURTİÇİ İŞTİRAK SATIŞI KAZANCI İSTİSNASI 510
2.2. YURTDIŞI İŞTİRAK SATIŞI KAZANCI İSTİSNASI 511
3. TAŞINMAZ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI 513
3.1. TANIM VE KAPSAM 513
3.2. İSTİSNADAN YARARLANMANIN ŞARTLARI 514
4. EMİSYON PRİMİ KAZANCI İSTİSNASI 516
5. TÜRKİYE’DE KURULU FONLAR İLE YATIRIM ORTAKLIKLARININ KAZANÇLARINA İLİŞKİN İSTİSNA 519
6. BANKALARA, FİNANSAL KİRALAMA YA DA FİNANSMAN ŞİRKETLERİNE VEYA TMSF’YE BORÇLU DURUMDA OLAN KURUMLAR İLE BANKALARA TANINAN İSTİSNA 520
7.YURTDIŞI ŞUBE KAZANÇLARI İSTİSNASI 520
8. YURT DIŞINDA YAPILAN İNŞAAT, ONARIM, MONTAJ İŞLERİ İLE TEKNİK HİZMETLERDEN SAĞLANAN KAZANÇLARDA İSTİSNA 521
9. EĞİTİM TESİSLERİ, ÖZEL KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVLERİ İLE REHABİLİTASYON MERKEZLERİNİN İŞLETİLMESİNDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLARA İLİŞKİN İSTİSNA 524
9.1. KAPSAM 524
9.2. YARARLANMA ŞARTLARI 526
10. RİSTURN İSTİSNASI 527
11. SAT-KİRALA-GERİ AL İŞLEMLERİNDEN DOĞAN KAZANÇLARDA İSTİSNA 529
12. KİRA SERTİFİKASI İHRACI AMACIYLA HER TÜRLÜ VARLIK VE HAKLARIN SATIŞINDAN DOĞAN KAZANÇLARDA İSTİSNA 534
12.1. TANIM VE KAPSAM 534
12.2. İSTİSNADAN YARARLANABİLME ŞARTLARI 535
12.3. SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI UYGULAMASI 536
14. SINAİ MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA 538
14.1. TANIM VE KAPSAM 538
14.2. İSTİSNADAN YARARLANMANIN ŞARTLARI 539

VII. KISIM: İSTİSNALAR – 3: KATMA DEĞER VERGİSİ

KATMA DEĞER VERGİSİ
KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNDA YER ALAN İSTİSNALAR

1. İHRACAT İSTİSNASI 544
1.1. MAL İHRACI 544
1.1.1. Gümrük Beyannameli Mal İhracı 544
1.1.2. Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Satışlar (Bavul Ticareti) 546
1.2. HİZMET İHRACI 546
1.3. ROAMİNG HİZMETLERİ 547
1.4. SERBEST BÖLGELERDEKİ MÜŞTERİLER İÇİN YAPILAN FASON HİZMETLER 548
1.5. YOLCU BERABERİ EŞYA (TÜRKİYE’DE İKAMET ETMEYENLERE KDV HESAPLANARAK YAPILAN SATIŞLAR) 549
1.6. TÜRKİYE’DE İKAMET ETMEYEN TAŞIMACILAR İLE FUAR, SERGİ, PANAYIR KATILIMCILARINA YAPILAN TESLİM VE HİZMETLERDE İSTİSNA 550
1.7. YABANCI SİNEMA YAPIMCILARINA TANINAN İSTİSNA 551
1.8. İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLERDE TECİL-TERKİN UYGULAMASI 551
1.9. DAHİLDE İŞLEME VE GEÇİCİ KABUL REJİMLERİ KAPSAMINDA İHRAÇ EDİLECEK MALLARIN ÜRETİMİNDE KULLANILAN GİRDİLERİN TEMİNİNDE TECİL-TERKİN UYGULAMASI 552
2. ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 553
2.1.DENİZ, HAVA VE DEMİRYOLU TAŞIMA ARAÇLARININ TESLİMİNDE, TADİL, BAKIM VE ONARIMINDA, İMAL VE İNŞASINA İLİŞKİN ALIMLARDA İSTİSNA 553
2.2. LİMAN VE HAVA MEYDANLARINDA YAPILAN HİZMETLERE İLİŞKİN İSTİSNA 554
2.3. PETROL ARAMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN İSTİSNA 555
2.3.1. Türk Petrol Kanunu Hükümlerine Göre Petrol Arama Faaliyetlerini Yürütenlere Yapılan Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna 555
2.3.2. Boru Hattıyla Taşımacılık Yapanlara Bu Hatların İnşa ve Modernizasyonuna İlişkin Yapılan Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna 556
2.4. ALTIN, GÜMÜŞ, PLATİN İLE İLGİLİ ARAMA, İŞLETME VE ZENGİNLEŞTİRME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN İSTİSNA 557
2.5. YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA MAKİNE VE TEÇHİZAT TESLİMLERİ İLE YAZILIM VE GAYRİ MADDİ HAK SATIŞ VE KİRALAMALARINDA İSTİSNA 558
2.6. LİMANLARA BAĞLANTI SAĞLAYAN DEMİRYOLU HATLARI İLE LİMAN VE HAVA MEYDANLARININ İNŞASI, YENİLENMESİ VE GENİŞLETİLMESİNE İLİŞKİN İSTİSNA 559
2.7. ULUSAL GÜVENLİK AMAÇLI TESLİM VE HİZMETLERE İLİŞKİN İSTİSNA 560
2.8. CUMHURBAŞKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATINA YAPILACAK ARAÇ TESLİMLERİNDE İSTİSNA 561
2.9. ÜRÜN SENETLERİNİN İHTİSAS/TİCARET BORSALARI ARACILIĞIYLA İLK TESLİMİ 561
2.10. TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİNE YAPILAN TESLİM VE HİZMETLER İLE TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİNİN TESLİM VE HİZMETLERİNDE İSTİSNA 562
2.11. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARAFINDAN TESCİL EDİLEN GÜBRELER VE GÜBRE ÜRETİCİLERİNE BU ÜRÜNLERİN İÇERİĞİNDE BULUNAN HAMMADDELERİN TESLİMİ İLE YEM TESLİMLERİNDE İSTİSNA 563
2.12. KONUT VEYA İŞ YERİ TESLİMLERİNDE İSTİSNA 564
2.13. ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ İLE KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİNİN İNŞASINA İLİŞKİN İSTİSNA 564
2.14. AR-GE, YENİLİK VE TASARIM FAALİYETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE YAPILAN YENİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNDE İSTİSNA 566
2.15. GENEL VE ÖZEL BÜTÇELİ KAMU İDARELERİNE, İL ÖZEL İDARELERİNE, BELEDİYELERE VE KÖYLERE BAĞIŞLANAN TESİSLERİN İNŞASINA İLİŞKİN İSTİSNA 567
2.16. YABANCILARA VERİLEN SAĞLIK HİZMETLERİNDE İSTİSNA 568
2.17. BASILI KİTAP VE SÜRELİ YAYINLARIN TESLİMİNDE İSTİSNA 570
3. TAŞIMACILIK İSTİSNASI 571
3.1. TRANSİT VE TÜRKİYE İLE YABANCI ÜLKELER ARASINDA YAPILAN TAŞIMACILIK İŞLERİNDE İSTİSNA 571
3.2. İHRAÇ MALI TAŞIYAN ARAÇLARA MOTORİN TESLİMLERİNDE İSTİSNA 571
3.3. İHRAÇ MALI TAŞIYAN ARAÇLARA MOTORİN TESLİMLERİNDE İSTİSNA 572
4. DİPLOMATİK İSTİSNALAR 573
4.1. DİPLOMATİK TEMSİLCİLİK VE KONSOLOSLUKLARA YAPILACAK TESLİM VE HİZMETLERDE İSTİSNA 573
4.2. ULUSLARARASI KURULUŞLARA YAPILAN TESLİM VE HİZMETLERDE İSTİSNA 574
4.3. YABANCI DEVLETLERİN DİPLOMATİK TEMSİLCİLİK VE KONSOLOSLUK MENSUPLARI İLE ULUSLARARASI KURULUŞ MENSUPLARINA YAPILAN TESLİM VE HİZMETLERDE İSTİSNA 574
5. İTHALAT İSTİSNASI 576
5.1. YURTİÇİ TESLİMLERİ KDV’DEN İSTİSNA OLAN MAL VE HİZMETLER 576
5.2. GÜMRÜK KANUNUNA GÖRE GÜMRÜK VERGİSİNDEN MUAF VEYA MÜSTESNA OLAN EŞYA 576
5.3. BAZI GÜMRÜK REJİMLERİNİN UYGULANDIĞI MALLAR 577
6. İNDİRİM VE İADE HAKKI TANINAN DİĞER İSTİSNALAR 578
6.1. ENGELLİLERİN KULLANIMINA MAHSUS ARAÇ VE GEREÇLERİN TESLİMİNDE İSTİSNA 578
6.2. ULUSLARARASI KURULUŞLAR İLE BU KURULUŞLARA BAĞLI PROGRAM, FON, TEMSİLCİLİK VE ÖZEL İHTİSAS KURULUŞLARINA YAPILAN TESLİM VE HİZMETLERDE İSTİSNA 579
6.3 YAP-İŞLET-DEVRET VEYA KİRALAMA KARŞILIĞI YAPTIRILAN PROJELERDE KDV İSTİSNASI 580
6.4. BÜYÜK YATIRIMLARA İLİŞKİN İSTİSNA 581
6.5. MİLLETLERARASI ANDLAŞMA HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE KDV'DEN İSTİSNA EDİLMİŞ OLAN TRANSİT PETROL BORU HATTI PROJELERİNİN İNŞA VE MODERNİZASYONUNA İLİŞKİN İSTİSNA 582
6.6. EĞİTİMDE FIRSATLARI ARTIRMA VE TEKNOLOJİYİ İYİLEŞTİRME HAREKETİ (FATİH) PROJESİ KAPSAMINDA MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA YAPILACAK MAL TESLİMİ VE HİZMET İFALARINDA İSTİSNA 583
6.7. İMALAT SANAYİİNDE KULLANILMAK ÜZERE YAPILAN YENİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNDE İSTİSNA 585
7. SOSYAL VE ASKERİ AMAÇLI İSTİSNALARLA DİĞER İSTİSNALAR 586
7.1. KÜLTÜR VE EĞİTİM AMACI TAŞIYAN İSTİSNALAR 586
7.2. SOSYAL AMAÇ TAŞIYAN İSTİSNALAR 587
7.2.1. Belli Kurum ve Kuruluşların Kanunda Sayılan İşleri Yapmak veya Yönetmek Suretiyle İfa Ettikleri Teslim ve Hizmetlerde İstisna 587
7.2.2. Özel Okullar ve Üniversiteler Tarafından Bedelsiz Olarak Verilen Eğitim ve Öğretim Hizmetleri ile Öğrenci Yurtları Tarafından Bedelsiz Olarak Verilen Yurt Hizmetlerinde İstisna 588
7.2.3. Kanunların Gösterdiği Gerek Üzerine Yapılan Bedelsiz Teslim ve Hizmetlerde İstisna 589
7.2.4. Fakirlere Yardım Amacıyla Gıda Bankacılığı Faaliyetinde Bulunan Dernek ve Vakıflara Bağışlanan Bazı Malların Tesliminde İstisna 589
7.2.5. Yabancı Devletlerin Türkiye’deki Diplomatik Temsilcilik ve Konsoloslukları ile Yabancı Hayır ve Yardım Organizasyonlarına Yapılan Teslim ve Hizmetlerde İstisna 591
7.2.6. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki İşlemlerde İstisna 593
7.3. ASKERİ AMAÇ TAŞIYAN İSTİSNALAR 593
7.4. DİĞER İSTİSNALAR 594
7.4.1. Vergiden Muaf Esnaf, Çiftçi ve Serbest Meslek Erbabı 594
7.4.2. Basit Usulde Vergilendirilen Mükellefler 594
7.4.3. Gelir Vergisi Kanununun 81. Maddesi Kapsamındaki İşlemler, Adi Ortaklıkların Sermaye Şirketine Dönüşmesi ile Kurumlar Vergisi Kanununa Göre Yapılan Devir ve Bölünme İşlemleri 595
7.4.4.İktisadi İşletmeye Dâhil Olmayan Gayrimenkullerin Kiralanması 596
7.4.5. Banka ve Sigorta Muameleleri Kapsamına Giren İşlemler 597
7.4.6. Değerli Madenler, Kıymetli Taşlar, Değerli Kâğıtlar, Para, Döviz, Menkul Kıymetler, Damga Pulu İstisnası 598
7.4.7. Metal, Plastik, Kâğıt, Cam Hurda ve Atıkları ile Konfeksiyon Kırpıntılarının Teslimi 599
7.4.8. Zirai Amaçlı Su Teslimleri ile Arazi Islahına Ait Hizmetler 599
7.4.9. Serbest Bölgelerde Verilen Hizmetler ile Bu Bölgelere İlişkin Yük Taşıma İşleri 600
7.4.10. Boru Hattı ile Yapılan Akaryakıt Taşımaları 600
7.4.11. Varlık Yönetim Şirketlerinin Bazı Teslimleri ile Finansal Yeniden Yapılandırma Hükümleri Kapsamında Bazı Borçların Teminatını Oluşturan Mal ve Hakların Teslimi 601
7.4.12. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna Devredilen Mal ve Hakların Teslimi 601
7.4.13. Basın, Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğüne Verilen Haber Hizmetleri 602
7.4.14. Gümrüklü Alanlarda Yapılan Bazı Hizmetler 602
7.4.15. Hazinenin Taşınmaz Teslimi ve Kiralamaları, İrtifak Hakkı Tesisi, Kullanma İzni ve Ön İzin Verilmesi İşlemleri, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığının Arsa ve Arazi Teslimleri ile Belediye ve İl Özel İdarelerinin Taşınmaz Satışları 603
7.4.16. İki Tam Yıl Süreyle Sahip Olunan İştirak Hisseleri ve Taşınmazların Satışı 603
7.4.17. Konut Finansmanı Amacıyla Teminat Gösterilen veya İpotek Konulan Konutların Teslimi (Mortgage-Tutsat) 605
7.4.18. Lisanslı Depoculuk Kapsamındaki İşlemler 606
7.4.19. Varlık Kiralama Şirketleri Tarafından Yapılan Devir ve Kiralama İşlemleri 607
7.4.20. Sigorta Tahkim Komisyonu Tarafından Verilen Hizmetler 608
7.4.21. Finansal Kiralama Şirketleri, Katılım Bankaları ile Kalkınma ve Yatırım Bankalarınca, 6361 sayılı Kanun Kapsamında, Taşınır veya Taşınmazların Bizzat Kiracıdan Satın Alınması, Satan Kişilere Kiralanması ve Kiralayana Satılması (Sat-Kirala-Geri Al) İşlemi 608
7.4.22. Patentli veya Faydalı Model Belgeli Buluşa İlişkin Gayri Maddi Hakların Kiralanması, Devri veya Satılması İşlemleri 609
7.4.23. Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Sitelerine Tanınan İstisna 609
7.4.24. Varlık ve Hakların Türkiye Varlık Fonu ve Alt Fonlara Devri ile Bu Varlık ve Hakların Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Tarafından Yönetilmesi Suretiyle Yapılan Teslim ve Hizmetler 610
7.4.25. Yurt Dışından Alınan Roaming Hizmetlerinde İstisna 611
8. GEÇİCİ MADDELERDE YER ALAN İSTİSNALAR 611
8.1. ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINA ALINAN İKTİSADİ KIYMETLERİN TESLİM VE KİRALANMASI İŞLEMLERİ 611
8.2. TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİNDE VE İHTİSAS TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİNDE VERİLEN TESLİM VE HİZMETLER 612
8.3. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BİLGİSAYAR VE DONANIMLARININ BEDELSİZ TESLİMLERİ İLE BUNLARA İLİŞKİN YAZILIM TESLİMİ VE HİZMETLERİ 613
8.4.KONUT YAPI KOOPERATİFLERİNİN ÜYELERİNE KONUT TESLİMLERİ İLE KONUT YAPI KOOPERATİFLERİNE YAPILAN İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİ 614
8.4.1. Konut Yapı Kooperatiflerinin Üyelerine Konut Teslimleri 614
8.4.2. Konut Yapı Kooperatiflerine Yapılan İnşaat Taahhüt İşlerinde İstisna/İndirimli Oran Uygulaması 615
8.4.3. Konut Yapı Kooperatiflerinin Arsa (Kat) Karşılığı İnşaat İşlerinde KDV Uygulaması 616
8.5. BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİNE TAŞINMAZ VE İŞTİRAK HİSSESİ DEVRİ 616
8.6. ŞEHİR İÇİ ULAŞIM SİSTEMLERİ VE BUNLARA İLİŞKİN TESİSLERİN DEVİR VE TESLİMLERİ 617
8.7. TAŞINMAZLARIN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVİR VE TESLİMİ İLE BU TAŞINMAZLARIN SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TARAFINDAN DEVİR VE TESLİMLERİ 617
8.8. BELEDİYE VE İL ÖZEL İDARELERİNİN 27/1/2017 TARİHİNDEN ÖNCE YAPTIKLARI TAŞINMAZ SATIŞLARI 617
İSTİSNADAN VAZGEÇME

VIII. KISIM: GİDERLER - 1: TİCARİ KAZANÇLAR

GELİR VERGİ KANUNUNA GÖRE GİDERLER
1. TANIM VE KAPSAM 622
GELİR VERGİ KANUNUNA GÖRE GİDERLER
1. TİCARİ KAZANCIN ELDE EDİLMESİ VE İDAME ETTİRİLMESİ İÇİN YAPILAN GENEL GİDERLER 628
1.1. GENEL GİDER KAPSAMI 628
1.2. GENEL GİDERE İLİŞKİN KISITLAMA 630
1.2.1. Binek Otomobiller İlişkin Gider Kısıtlaması 630
1.2.2. Finansman Gideri Kısıtlaması 631
1.3. GENEL GİDER KAPSAMINDA GÖTÜRÜ GİDER UYGULAMASI 633
1.4. GENEL GİDER YÖNETİMİ 634
2. HİZMET ERBABINA YEDİRİLEN YEMEK BEDELİ 636
3. BARINMA GİDERLERİ 644
3.1. İŞYERİ VE İŞYERİ MÜŞTEMİLATINDA BARINMA 644
3.2. İŞYERİ DIŞINDA BARINMA 645
3.2.1. Konutun İşverence Kiralanıp Çalışana Tahsisi 646
3.2.2. Mülkiyeti İşverene Ait Olması 647
4. İŞLE İLGİLİ ZARAR-ZİYAN VE TAZMİNATLAR 649
5. SEYAHAT VE KONAKLAMA GİDERLERİ 654
6. TAŞIT GİDERLERİ 659
6.1. GENEL OLARAK TAŞITLARA İLİŞKİN GİDERLER 659
6.2. TAŞITLARA İLİŞKİN KISITLAMALAR 660
6.2.1. Gider Yönünde Kısıtlama 660
6.2.1.1. Cari Giderlere İlişkin Kısıtlama 660
6.2.1.2. Kira Giderlerine İlişkin Kısıtlama 662
6.2.1.3. İktisap Giderlerine İlişkin Kısıtlama 663
6.2.2. Amortisman Yönünde Kısıtlama 664
6.2.3. Motorlu Taşıtlar Vergisi ve KDV Yönünde Kısıtlama 667
7. AYNİ VERGİ, RESİM VE HARÇLAR 668
8. AMORTİSMANLAR 670
9. İŞVEREN SENDİKALARINA ÖDENEN AİDATLAR 672
10. GIDA BANKALARINA BAĞIŞLANAN MALLARIN MALİYET BEDELİ 673
10.1. KAPSAM 673
10.2. BAĞIŞI YAPANLARCA DÜZENLENECEK BELGE 674
10.3. DERNEK VE VAKIFLARCA DÜZENLENECEK BELGE 675
10.4. KAYIT DÜZENİ VE BEYANNAMELERDE GÖSTERİM 675
11. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE ÜCRETLİLER ADINA ÖDENEN KATKI PAYLAR 676
12. İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARINDAN FAYDALANANLARA İŞVERENLERCE FİİLEN ÖDENEN TUTARLAR 679
DİĞER KANUNUNLAR GÖRE GİDERLER
1. VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE GİDERLER 681
1.1. ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI 681
1.2. DEĞERSİZ ALACAKLAR 682
1.3. VAZGEÇİLEN ALACAKLAR 682
1.4. ÖZEL MALİYET BEDELİ 683
1.5. REESKONT GİDERLERİ 684
2. KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNA GÖRE GİDERLER 685
3. 4447 SAYILI KANUNUNA GÖRE GİDERLER 686
4. 3100 SAYILI KANUNUNA GÖRE GİDERLER 687

VIII. KISIM: GİDERLER - 2: KURUM KAZANCI

KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE GİDERLER
KURUM VERGİ KANUNUNA GÖRE GİDERLER

1. TANIM VE KAPSAM 693
2. KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNA GÖRE İNDİRİLECEK GİDERLER 695
2.1. MENKUL KIYMET İHRAÇ GİDERLERİ 695
2.2. KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ 696
2.3. GENEL KURUL TOPLANTILARI, BİRLEŞME, DEVİR, BÖLÜNME, FESİH VE TASFİYE GİDERLERİ 697
2.4. SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKETLERDE KOMANDİTE ORTAĞIN KÂR PAYI 698
2.5. KATILIM BANKALARINCA ÖDENEN KAR PAYLARI 699
2.6. SİGORTA TEKNİK İHTİYATLARI 700
ÖZELLİK ARZ EDEN BAZI GİDERLER
1. ŞİRKET PERSONELLERİNE MAHKEME KARARINA GÖRE YAPILAN ÖDEMELER 701
2. ECRİMİSİL ÖDEMELERİ 704
3. ÖDENEN BAŞARI PRİMİNİN GİDER 705
4. GRUP İÇİ HİZMETLERE İLİŞKİN GİDERLER 707

IX. KISIM: İNDİRİMLER

GELİR VERGİ KANUNUNA GÖRE İNDİRİMLER
1. TANIM VE KAPSAM 711
2. GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ ÜZERİNDE YAPILACAK İNDİRİMLER 721
2.1. HAYAT / ŞAHIS SİGORTA PRİMLERİ 721
2. EĞİTİM VE SAĞLIK HARCAMALARI İNDİRİMİ 726
2.1. EĞİTİM VE SAĞLIK HARCAMALARI İNDİRİMİNİN KAPSAMI 726
2.2. EĞİTİM VE SAĞLIK HARCAMALARI İNDİRİMDEN YARARLANACAK KİŞİLER 728
2.3. EĞİTİM VE SAĞLIK HARCAMASI İNDİRİMİNDEN YARARLANILABİLMESİNİN ŞARTLARI 729
2.4. EĞİTİM VE SAĞLIK GİDERİNİN HESAPLANMASINDA KDV’NİN DURUMU 733
3. BAĞIŞ VE YARDIMLAR 735
3.1. BAĞIŞ VE YARDIM KAVRAMININ KAPSAMI 736
3.2. BAĞIŞ VE YARDIM İNDİRİMİNDE ŞARTLAR 738
3.2.1. Bağış ve Yardımın Belli Yerlere Yapılmış Olması 739
3.2.2. Bağış ve Yardımın Beyan Edilen Gelirin Belli Bir Kısmı İle Sınırlı Olması 739
3.2.2.1 Sınırlı İndirilecekler 739
3.2.2.2. Sınırsız İndirilecekler 740
3.2.3. Bağış ve Yardımın Belgelendirilmesi 744
3.2.4. Bağış ve Yardımlarda Katma Değer Vergisi 747
4. SPONSORLUK HARCAMALARI 748
5. BİREYSEL KATILIM YATIRIMCISI İNDİRİMİ 753
5.1. TANIM 753
5.2. BİREYSEL KATILIM YATIRIMCISI İNDİRİMİ 754
5.2.1. Kapsam 754
5.2.2. İndirimden Yararlanma Şartları 756
5.2.3. İndirim Dönemi, İndirime Esas Tutarın Hesaplanması ve İndirimin Sınırı 757
5.2.4. Şartların İhlal Edilmesi Durumunda Uygulama 758
5.2.5. Bireysel Katılım Yatırımcı Lisansı 760
5.2.5.1. Yüksek Gelir veya Servet Kriteri 761
5.2.5.2. Tecrübe Kriteri 761
6. ENGELLİ İNDİRİMİ 762
6.1 TANIM 762
6.2. ENGELLİ İNDİRİMİNDEN FAYDALANABİLECEKLER 765
6.3. ENGELLİ İNDİRİMİ UYGULAMASI 767
6.3.1. Ücretlilerde Uygulama Şekli 767
6.3.2. Diğerlerinde Uygulama Şekli 769
6.4. ENGELLİLİK İNDİRİMİ VE ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 770
7. GİRİŞİM SERMAYESİ FONU İNDİRİMİ 772
7.1. TANIM 772
7.2. İNDİRİM TUTARININ HESAPLANMASI 775
8. KORUMALI İŞYERİ İNDİRİMİ 778
8.1. TANIM 778
8.2. İNDİRİM UYGULAMASI 781
8.3. İŞVERENE YAPILACAK ÜCRET İADESİ 782
9. ARAŞTIRMA - GELİŞTİRME VE TASARIM İNDİRİMİ 783
10. DAR MÜKELLEFLERE SUNULAN HİZMETLERE İLİŞKİN İNDİRİM 784
10.1. TANIM 784
10.2. İNDİRİM KAPSAMINDAKİ HİZMETLER: 786
10.3. İNDİRİMDEN YARARLANMANIN ŞARTLARI 787
10.3.1.İndirimden Faydalanabilecek Şirketlerin Ana Sözleşmelerinde Yazılı Esas Faaliyet Konusu Arasında Söz Konusu Hizmetler Yer Almalıdır. 787
10.3.2. Hizmetin, Türkiye'den Münhasıran Yurt Dışı Mukimi Kişi ve/veya Kurum İçin Yapılmış Olmalıdır. 787
10.3.3. Hizmetin Faturası Yurt Dışı Mukimi Kişi ve/veya Kurum Adına Düzenlenmelidir. 788
10.3.4.Sunulan Hizmetten Yurt Dışında Yararlanılmalıdır. 788
10.4. İNDİRİMİN UYGULANMASI 788
11. BASİT USULE TABİ MÜKELLEFLERE İNDİRİM 792
12. POSTA İDARESİ YA DA HIZLI KARGO TAŞIMACILIĞI ARACILIĞIYLA MAL İHRACATI İNDİRİM 792
12.1. İNDİRİMİN KAPSAMI 792
12.2. İNDİRİMDEN YARARLANABİLECEK MÜKELLEFLER VE YARARLANMA ŞARTLARI 793
13. ZARARLARININ İNDİRİLMESİ 796
13.1. AYNI TAKVİM YILINDAKİ ZARARLARIN İNDİRİLMESİ 796
13.2. GEÇMİŞ YIL ZARARLARI 797
KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNA GÖRE İNDİRİMLER
1. TANIM VE KAPSAM 799
2. KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ ÜZERİNDE YAPILACAK İNDİRİMLER 809
2.1. ZARARLAR 809
2.1.1. Geçmiş Yıl Zararların Mahsubu 810
2.1.2. Devir ve bölünme durumunda zarar mahsubu 811
2.1.3. Yurt Dışı Zararların Mahsubu 812
2.1.3.1. Yurt Dışı Zararlarının İndirilmesinin Şartları 812
2.1.3.2. Yurt Dışı Zararların Tevsiki 813
2.1.3.3. Denetim Yaptırma Zorunluluğu 814
2.1.4. Mükelleflerin Rızaen Kar Beyan Etmesi Durumunda Zarar Mahsubu 815
2. BAĞIŞ VE YARDIMLAR 815
2.1. BAĞIŞ VE YARDIMLAR YAPILACAK KURUMLAR 815
2.2. YAPILACAK BAĞIŞIN SINIRI 816
2.2.1. Kurum Kazancının %5’i İle Sınırlı Bağış Ve Yardımlar 816
2.2.2 Kurum Kazancının %5 İle Sınırlı Olmayan Bağış Ve Yardımlar 819
2.2.2.1 Eğitim, Sağlık ve Sosyal Bağış Yardımlar 819
2.2.2.2. Kültür ve Turizm Amaçlı Bağış ve Yardımlar 824
2.2.2.3. Doğal Afetlere İlişkin Bağış ve Yardımlar 827
2.2.2.4. Türkiye Kızılay Derneğine Ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine Yapılan Bağış veya Yardımlar 827
2.2.2.5. Yükseköğretim Kurumlarına Yapılacak Bağış Ve Yardımlar 828
2.2.2.6. Cami ve Kur’an Kursu Yapımı İçin Kurulmuş Dernek ve Vakıflara Yapılan Bağış ve Yardımlar 828
3. SPONSORLUK HARCAMALARI 830
4. GİRİŞİM SERMAYESİ FONU 835
5. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME (AR-GE) HARCAMALARI 841
5.1. AMAÇ VE KAPSAM 841
5.2. AR-GE İNDİRİMİNİN UYGULANMASI 845
5.3. AKTİFLEŞTİRİLEN KIYMETLERİN DEVRİ 846
5.4. AR-GE HARCAMALARININ KAYITLARDA İZLENMESİ 847
5.5. YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR TASDİK RAPORU 848
6. TÜRKİYE'DEN YURTDIŞI MUKİMİ KİŞİ VE KURUMLARA VERİLEN HİZMETLER 850
6.1. TANIM 850
6.2. İNDİRİM KAPSAMINDAKİ HİZMETLER 850
6.3. İNDİRİMDEN FAYDALANMA ŞARTLARI 852
6.3.1. Sözkonusu Hizmetler İndirimden Faydalanabilecek Şirketlerin Ana Sözleşmelerinde Yazılı Esas Faaliyet Konusu Oluşturmalıdır. 852
6.3.2. Hizmetin, Türkiye'den Münhasıran Yurt Dışı Mukimi Kişi Ve/Veya Kurum İçin Yapılmış Olmalıdır. 853
6.3.3. Faturanın Yurt Dışı Mukimi Kişi Ve/Veya Kurum Adına Düzenlenmelidir. 853
6.3.4. Türkiye'den Verilen, Mimarlık, Mühendislik, Tasarım, Yazılım, Tıbbi Raporlama, Muhasebe Kaydı Tutma, Çağrı Merkezi Ve Veri Saklama Hizmetlerinden Yurt Dışında Yararlanılmalıdır. 854
6.3.5. İlgili Bakanlığın İzin ve Denetimine Tabi Olarak Türkiye'de Yerleşmiş Olmayan Kişilere Verilen Eğitim Ve Sağlık Hizmetlerinin Yararlanıcısının yurt Dışında Olmalıdır. 854
6.4. HİZMETLERDEN ELDE EDİLEN KAZANCIN TESPİTİ 854
6.5. KAZANÇLARIN KAYITLARDA İZLENMESİ 855
6.6. EĞİTİM VE SAĞLIK HİZMETLERİNE İLİŞKİN BİLDİRİM VE BELGELER 856
6.7. ESAS FAALİYET KONUSU DIŞINDAKİ GELİRLER 857
7. KORUNMALI İŞYERİ İNDİRİMİ 857
8. ÖZKAYNAKLARLA FİNANSMAN TEŞVİKİ 859

X. KISIM: İNDİRİMLİ VERGİ - VERGİ İNDİRİMİ VE TEŞVİKLER

İNDİRİMLİ VERGİSİ UYGULAMASI
1. TANIM VE KAPSAM 862
2. DEVLET KATKISI ALACAK YATIRIM TÜRLERİ 865
3. İNDİRİMLİ VERGİ UYGULAMASINDA BAZI KAVRAMLARI 867
3.1. YATIRIM KATKI TUTARI 867
3.2. YATIRIM KATKI ORANI 868
3.3. VERGİ İNDİRİMİ ORANI 870
3.4. YATIRIM DÖNEMİ ve İŞLETME DÖNEMİ 871
3.5. TEŞVİK BELGESİ 871
4. İNDİRİMLİ VERGİ UYGULAMASINDA KAZANÇ KAVRAMI 872
4.1. TEVSİ YATIRIMLARDA KAZANÇ KAVRAMI 872
4.2. KAZANCIN TESPİTİNDE GENEL GİDER DAĞITIMI 874
4.3. MALİ KAZANÇ TİCARİ KAZANÇTAN DÜŞÜK OLMASI 875
5. İNDİRİMLİ VERGİ UYGULAMASI 877
5.1. YATIRIM DÖNEMİNDE İNDİRİMLİ VERGİ 880
5.1.1. Genel Açıklama 880
5.1.2. Uygulama Şartları 881
5.1.3. Yatırım Döneminin Başlangıcı ve Bitişi 882
5.1.4. Yatırım Dönemi İndirim Vergi Uygulaması 883
5.2. İŞLETME DÖNEMİNDE İNDİRİMLİ VERGİ 888
5.3. 2020 İLÂ 2022 YILLARINDA İNDİRİMLİ VERGİSİ UYGULAMASI 889
6. İNDİRİMLİ VERGİ UYGULAMASI ÖZEL DURUMLAR 890
7. GENEL UYGULAMA ÖRNEĞİ 893
VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE VERGİ İNDİRİMİ UYGULAMASI
1. TANIM 898
2. VERGİ İNDİRİMİNDE YARARLANABİLECEKLER VE YARARLANMA ŞARTLARI 900
3. ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR 902
3.1. BEYANNAMELERİNİN KANUNİ SÜRESİ İÇERİSİNDE VERİLMİŞ VE TAHAKKUK EDEN VERGİLERİN ÖDENMİŞ OLMASI 902
3.2. BEYANA TABİ VERGİ TÜRLERİ İTİBARIYLA İKMALEN, RE’SEN VEYA İDARECE YAPILMIŞ BİR TARHİYAT BULUNMAMASI 904
3.3. BEYANNAMENİN VERİLDİĞİ TARİH İTİBARIYLA VERGİ ASLINA (VERGİ CEZALARI VE FER’İ ALACAKLAR DÂHİL) İLİŞKİN VADESİ GEÇMİŞ BORCUNUN BULUNMAMASI 906
3.4. VERGİ USUL KANUNUNUN 359. MADDESİNDE SAYILAN FİİLLERİN İŞLENMEMİŞ OLMASI 907
3.5. İNDİRİLECEK TUTARIN ÖDENMESİ GEREKEN VERGİDEN FAZLA OLMASI 908
4. VERGİ İNDİRİMİNİN UYGULAMA ŞEKLİ 909
YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI
1. TANIM VE GELİŞİMİ 912
2.TEŞVİK SİSTEMİN AMAÇLARI 916
3. YATIRIM TEŞVİK BELGESİ VE KAPSAMI 917
4. YATIRIM TEŞVİK UNSURLARI 919
5. DEĞERLENDİRME 923

XI. KISIM: AR-GE TEŞVİKLERİ

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRMENİN TANIMI ÖNEMİ
4691 SAYILI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU İLE SAĞLANAN DESTEKLER

1. TEMEL BİLGİ 932
2. SAĞLANAN TEŞVİKLER 933
2.1. GELİR VERGİSİ AVANTAJI 933
2.1.1. Gelir Vergisi İstisnası 933
2.1.2. Gelir Vergisi Stopajı Teşviki 933
2.2. KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI 936
2.3. KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI 938
2.4. GÜMRÜK VERGİSİ İSTİSNASI 938
2.5. DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI 939
2.6. SİGORTA PRİMİ DESTEĞİ 940
2.7. GİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ 941
2.8. STAJYER VE DOKTORA ÖĞRENCİSİ PERSONELİ İSTİHDAM DESTEK 942
2.9. SINAİ MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA 943
5746 ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUNU İLE SAĞLANAN DESTEKLER
1. TEMEL BİLGİ 944
2. SAĞLANAN TEŞVİKLER 945
2.1. AR-GE VE TASARIM İNDİRİMİ 945
2.2. GELİR VERGİSİ STOPAJI TEŞVİKİ 948
2.2.1. KAPSAM 948
2.2.2. NET ÜCRETİN HESAPLANMASI 953
2.2.3. STOPAJ TEŞVİKİ HESAPLANMASI 955
2.3. SİGORTA PRİMİ DESTEĞİ 957
2.4. GÜMRÜK VERGİSİ İSTİSNASI 958
2.5. DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI 958
2.6. TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ 959
2.7. GİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ 964
2.8. SİPARİŞE DAYALI AR-GE VE TASARIM FAALİYETLERİ DESTEĞİ 965
2.9. DESTEKLENECEK PROGRAM TEŞVİKİ 966

XII. KISIM: KURUMLARDA DEVİR VE BÖLÜNME

VERGİ PLANLAMASINDA DEVİR VE BÖLÜNME
KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNA GÖRE DEVİR İŞLEMLERİ

1. TANIM VE KAPSAM 971
2. DEVİR ŞARTLARI 973
TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE BÖLÜNME İŞLEMLERİ
1. TANIM 975
2. TÜRK TİCARET KANUNU’NA GÖRE BÖLÜNME İŞLEMLERİNDE SÜREÇ İŞLEYİŞİ 976
2.1. GENEL HÜKÜMLER 976
2.1.1. Bölünmeye İlişkin İlkeler 976
2.1.2. Geçerli Bölünmeler 976
2.2. BÖLÜNMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLER 978
2.2.2. Sermayenin Azaltılması 978
2.2.3. Sermaye Artırımı 979
2.2.3. Yeni Kuruluş 980
2.2.3. Ara Bilanço 983
3. BÖLÜNME BELGELERİNİ İNCELEME HAKKI 984
3.1. BÖLÜNME SÖZLEŞMESİ VE BÖLÜNME PLANI 984
3.2. BÖLÜNMENİN DIŞINDA KALAN MALVARLIĞI 986
3.3. BÖLÜNME RAPORU 986
4. BÖLÜNME KARARI 988
5. BÖLÜNMEYE KATILAN ŞİRKET VE ORTAKLARININ SORUMLULUKLARI 990
6. TİCARET SİCİLİNE TESCİL VE GEÇERLİLİK 991
BÖLÜNME TÜRLERİ
1. KISMİ BÖLÜNME 992
1.1. TANIM VE KAPSAM 992
1.2. KISMİ BÖLÜNME ŞEKİLLERİ 993
1.2.1. Üretim ve Hizmet İşletmelerinin Ayni Sermaye Olarak Konulması 994
1.2.2. İştirak Hisselerinin Ortaklara Verilmesi 995
2. TAM BÖLÜNME 996
3. HİSSE DEĞİŞİMİ 997
DEVİR, BÖLÜNME VE HİSSE DEĞİŞİMİNE İLİŞKİN VERGİSEL TEŞVİKLER
1. GELİR VERGİSİ KANUNUNCA SAĞLANAN AVANTAJLAR 999
2. KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNCA SAĞLANAN AVANTAJLAR 1000
2.1. KURUMLAR VERGİ KANUNUNCA SAĞLANAN İSTİSNALAR 1000
2.1.1. Devir Halinde Vergilendirme ve Beyan 1001
2.1.2. Bölünme Halinde Vergilendirme ve Beyan 1003
2.1.2.1. Kısmi Bölünme 1003
2.1.2.2. Tam Bölünme 1003
2.2. ZARAR İNDİRİMİ VE GİDER YAZILMASI 1005
3. KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI 1007
4. TAPU HARCI İSTİSNASI 1008
5. DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI 1009
KISMİ BÖLÜNMEYE İLİŞKİN EVRAK VE RAPOR ÖRNEKLERİ
1. KISMİ BÖLÜNMEDE MÜDÜRLÜĞE VERİLECEK BELGELER 1011
1.1. BÖLÜNECEK ŞİRKET TARAFINDAN 1011
1.2. BÖLÜNMEYE KATILAN DİĞER ŞİRKETLER TARAFINDAN 1012
2. KISMİ BÖLÜNME SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ 1014
3. SERMAYE AZALTIMINA YMM / SMMM RAPORU ÖRNEĞİ 1017
4. ALACAKLILARIN ALACAKLARININ TEHLİKEYE DÜŞMEDİĞİNE İLİŞKİN YMM RAPORU ÖRNEĞİ 1022
5. KOBİ TANIMINA UYGUN İŞLETME ÖLÇÜTÜNÜN TESPİTİNE İLİŞKİN YMM RAPORU ÖRNEĞİ 1024
6. GENEL KURUL TUTANAK ÖRNEĞİ 1027
7. İLAN METNİ ÖRNEĞİ 1029
8. TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE BEYAN ÖRNEĞİ 1031

XIII. KISIM: ULUSLARARASI VERGİ PLANLAMASI

ULUSLARARASI VERGİ PLANLAMASI TANIMI VE KAPSAMI
1. TANIM 1033
2. KAPSAM 1035
3. ULUSLARARASI VERGİ PLANLAMASININ AŞAMALARI 1035
ULUSLARARASI VERGİ PLANLAMASI ARAÇLARI
1. ULUSLARARASI TRANSFER FİYATLANDIRMASI 1037
1.1. GİRİŞ 1037
1.2. TANIM 1039
1.3. VERGİ MEVZUATINA GÖRE TRANSFER FİYATLANDIRMASI 1041
1.3.1. Tanım 1041
1.3.2. Yöntem 1042
1.4. TRANSFER FİYATLANDIRMASI İLE ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI 1044
2. TRANSFER FİYATLANDIRMANIN AMAÇLARI 1046
3. TRANSFER FİYATLANDIRMA UYUŞMAZLIKLARINDAN KAÇINMA YÖNTEMLERİ 1048
3.1. PEŞİN FİYATLANDIRMA ANLAŞMALARI 1048
3.2. KARŞILIKLI ANLAŞMA USULÜ VE KARŞI DÜZELTMELER 1049
3.3. EŞ ZAMANLI VERGİ İNCELEMELERİ 1050
3.4. GÜVENLİ SIĞINAKLAR 1051
3.5. TAHKİM 1052
ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI
1. GİRİŞ 1053
2. TANIM 1054
2.1. ÇİFTE VERGİ 1054
2.2. ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI 1055
3. ULUSLARARASI HUKUK İLKELERİ ÇERÇEVESİNDE VERGİLENDİRME YETKİSİ 1057
4. ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASI MODELLERİ 1060
4.1. EKONOMİK KALKINMA VE İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ (OECD) MODELİ 1060
4.2. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM) MODELİ 1061
4.3. TÜRKİYE’NİN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI 1063
VERGİ CENNETLERİ
1. GİRİŞ 1064
2. TANIM 1065
3. UNSURLARI 1067
4. TÜRLERİ 1069
4.1. ÜRETİCİ VERGİ CENNETİ 1069
4.2. GELENEKSEL VERGİ CENNETİ 1069
4.3. VERGİ ANLAŞMASI CENNETİ 1070
4.4. İMTİYAZLAR VERGİ CENNETİ 1071
5. VERGİ CENNETİ ÜLKELERİ LİSTESİ 1071
6. VERGİ CENNETİNİN DOĞURDUĞU SONUÇLAR 1072
DİJİTAL EKONOMİ
1. GİRİŞ 1075
2. DİJİTAL DÖNÜŞÜM 1077
3. DİJİTAL EKONOMİ 1078
4. DİJİTAL EKONOMİ VE İŞYERİ KAVRAMI 1080
5. DİJİTAL EKONOMİ VE VERGİLEME SORUNU 1081
5.1. DİJİTAL EKONOMİ YARATTIĞI VERGİ SORUNLARI 1081
5.2. BEPS EYLEM PLANI 1083
YER SEÇİMİ VE YERLEŞİM YERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ
1. GİRİŞ 1087
2. YERLEŞİM YERİNİN BELİRLENMESİ 1089
KAYNAKÇATOPLAM 1.109 SAYFA